Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie konsultacji dotyczących dozwolonego użytku publicznego

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem organizacji bibliotekarskich dotyczącym konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dozwolonego użytku publicznego. Komunikat przygotowany przez Barbarę Szczepańską powstał na bazie wyników projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek” realizowanego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych.

Pobierz stanowisko PDF

Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie konsultacji społecznych dotyczących dozwolonego użytku publicznego

W maju 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie dozwolonego użytku publicznego. To pierwszy taki duży przegląd legislacji i związanej z nią problemów. Jak podaje Ministerstwo ” Resort chce m.in. zidentyfikować trudności, jakie napotykają polskie muzea, biblioteki, instytucje naukowe, oświatowe oraz edukacyjne podczas stosowania tych przepisów. Państwa doświadczenia, sugestie i propozycje mogą być pomocne przy ocenie funkcjonowania dozwolonego użytku publicznego w Polsce oraz podczas formułowania ewentualnych zmian obowiązujących regulacji w tym zakresie.”

W odpowiedzi na konsultacje organizacje bibliotekarskie (Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Stowarzyszenie EBIB i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) przesłały do Ministerstwa wspólne stanowisko. Zostało ono przygotowane przez dra Krzysztofa Siewicza we współpracy z Barbarą Szczepańską. Podstawą był materiał zebrany na warsztatach konsultacyjnych ze środowiskami bibliotekarskimi przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. w ramach projektu Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Stanowisko zawiera najważniejsze problemy bibliotek związane z obecnym kształtem prawa autorskiego oraz propozycje ich rozwiązań. Projekt realizowany był przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych z grantu fundacji EIFL.

Załącznikiem do stanowiska jest opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w zakresie zasadności przyłączenia się przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do postępowania dotyczącego wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia wstępnego w sprawie TUD (C-117/13) (pobierz PDF) . Sprawa C-117/13, tocząca się przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luxemburgu dotyczy sprawy niezmiernie ważnej dla tworzących biblioteki cyfrowe, a mianowicie wykładni art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy 2001/29/WE, która jest podstawą dla art. 28 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sąd ma udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy zasady zakupu lub licencji w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy 2001/29/WE obowiązują w przypadku, gdy właściciel prawa proponuje wymienionym tam instytucjom zawarcie umów licencyjnych o korzystanie z dzieła na odpowiednich warunkach?

2) Czy art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy 2001/29/WE uprawnia państwa członkowskie do przyznania instytucjom prawa do dygitalizacji dzieł zawartych w ich zbiorach, gdy jest to konieczne do udostępnienia tych dzieł za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali)?

3) Czy prawa przewidziane przez państwa członkowskie zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. n) dyrektywy 2001/29/WE mogą sięgać tak daleko, że użytkownicy terminali mogą drukować na papierze udostępnione tam dzieła lub zapisywać je na kluczach USB?

 

Opinia Konferencji przygotowywana była na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzję w sprawie przystąpienia Polski do postępowania (wraz z ewentualnym stanowiskiem) podejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Pobierz stanowisko PDF

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo