Nowa publikacja na temat ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w instytucjach kultury

Prezentujemy nową publikację dotyczącą ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego przez biblioteki, muzea i archiwa, w związku z nowelizacją Dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Raport został opracowany przez Paula Kellera (Kennisland), Thomasa Margoni (Institute for Information Law) oraz Katarzynę Rybicką i Alka Tarkowskiego z Centrum Cyfrowego.

W publikacji prezentujemy kluczowe zagadnienia i wyzwania związane z wprowadzeniem reguł ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla instytucji dziedzictwa. Dyrektywa z jednej strony tworzy, po raz pierwszy, jednolite reguły udostępniania zasobów przez europejskie biblioteki, archiwa i muzea. Jednocześnie nieodpowiednie wdrożenie przepisów dyrektywy mogą zaszkodzić zarówno instytucjom, jak i dostępności zasobów dziedzictwa.

W raporcie rekomendujemy trzy podstawowe kroki, które powinny podjąć państwa członkowskie implementujące dyrektywę:

  • Państwa członkowskie powinny implementować Dyrektywę zgodnie z zasadami określonymi w Artykule 3. – i zapewnić, by wszystkie dokumenty, które nie są obecnie przedmiotem praw własności intelektualnej stron trzecich podpadały pod zakres Dyrektywy.
  • Państwa członkowskie nie powinny implementować dyrektywy w sposób, który nakłaniałby lub wymagał od instytucji dziedzictwa pobierania opłat za ponowne wykorzystywanie udostępnianych zbiorów. Decyzja o wprowadzeniu opłat powinna być pozostawiona poszczególnym instytucjom. W innym wypadku implementowana Dyrektywa będzie ograniczać dostęp i możliwość wykorzystywania zbiorów domeny publicznej.
  • W przypadku dokumentów będących przedmiotem praw własności intelektualnej, a do której prawa posiadają instytucje dziedzictwa, Państwa członkowskie powinny nakłaniać do licencjonowania ich z wykorzystaniem wolnych licencji (zgodnych z Otwartą Definicją) – na przykład licencji Creative Commons lub mechanizmu Creative Commons Zero. Zalecenie to dotyczy w szczególności metadanych wytwarzanych przez instytucje – w ograniczonych sytuacjach, w których metadane są przedmiotem praw autorskich (np. w przypadku opisów obiektów).

 

Raport opublikowany w październiku 2014 r. został rozszerzony i zmodyfikowany w oparciu o uwagi i komentarze ekspertów.

Ostateczna wersja raportu „Reuse of public sector information in cultural heritage institutions” dostępna jest w formacie PDF

 Od 2013 roku Centrum Cyfrowe śledzi prace nad implementacją nowelizowanej Dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Nowelizacja wprowadziła ważne zmiany dla publicznych bibliotek, archiwów i muzeów – które opisaliśmy w wydanej w czerwcu 2014 roku publikacji „Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – nowe wyzwanie dla instytucji kultury”.
 

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo