Na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Celem badania jest ewaluacja tego procesu z punktu widzenia standardów (prawnych i technologicznych) udostępniania cyfrowych zasobów oraz zbadanie, czy i jak projekty te wspierają włączenie polskich zasobów do zdigitalizowanego dziedzictwa europejskiego i umożliwiają ich wykorzystanie przez polskich i międzynarodowych użytkowników.

Potrzeba przeprowadzenia badań w tym zakresie pojawiła się podczas realizacji projektu badawczego “Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” zrealizowanego w latach 2014-2015. Stanowił on część międzynarodowego badania „Open GLAM Benchmark Survey”, przy czym na polską edycję składało się oprócz międzynarodowego badania ilościowego także badanie jakościowe. W toku realizacji wspomnianego projektu analizującego stan wdrażania otwartości w polskich instytucjach kultury na plan pierwszy wyłoniła się potrzeba przeprowadzenia pogłębionej analizy efektów zrealizowanych dotychczas programów digitalizacyjnych, zwłaszcza zaś stosowanych przez instytucje standardów i sposobów udostępniania oraz ich konsekwencji dla użytkowników. Także w kontekście upowszechniania zasobów polskiej kultury na skalę międzynarodową, zgodność standardów udostępniania jest ważnym czynnikiem decydującym o włączaniu polskich zasobów do międzynarodowych repozytoriów oraz ich reuse’u, który przyczynia się do upowszechniania, zwiększając cyrkulację danych treści.

Dlatego też proponowany projekt zakłada kompleksową analizę procesu digitalizacji zasobów polskich instytucji kultury, poczynając odanalizy i diagnozy modelu funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie digitalizacji w Polsce, przez ewaluację przeprowadzonych programów digitalizacyjnych z punktu widzenia efektów i standardów udostępniania, aż po identyfikację grup użytkowników (end user’ów) zarówno tych potencjalnych i tych faktycznych i stworzenie rekomendacji dla instytucji w celu wsparcia bardziej efektywnego docierania do odbiorców zarówno w kraju, jak i na świecie (w tym: ocena widoczności zdigitalizowanych zasobów polskich wśród zdigitailzowanych zasobów dziedzictwa kulturowego Europy oraz zmapowanie barier dla wykorzystania zdigitalizowanych zasobów domeny publicznej dla celów: edukacyjnych, naukowych, biznesowych).

Prowadzony przez nas w latach 2016-2018 projekt badawczy składa się z trzech modułów: 1. analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację, 2. ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa, 3. zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nieużytkowników.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem metod nauk społecznych i humanistycznych.

Realizacja badania została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_male

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo