Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści.
Czas realizacji: lata 2012-2013
Działania: badanie jakościowe, badanie ankietowe
Badacze: Michał Danielewicz, Alek Tarkowski
Raport: w wersji polsko- i anglojęzycznej oraz dane z badania ankietowego dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ponieważ występujemy często w imię interesu publicznego, chcieliśmy wiedzieć co o prawie autorskim myślą zwykli ludzie. Badaliśmy również grupy dobrane pod kątem częstszego kontaktu z prawem autorskim: nauczycieli, bibliotekarzy, naukowców czy blogerów kulinarnych. Daliśmy tym samym głos użytkownikom, którzy są często nieobecni w debacie na temat polityki kulturowej i kształtu prawa autorskiego. Dowiedzieliśy się kogo ono ich zdaniem chroni – a kogo powinno chronić? Co jest legalne, a co nie? Główna diagnoza badawcza brzmi: znajdujemy się w stanie zagubienia i powszechnej dezorientacji jak korzystać z treści mających status intelektualnej własności. Reguły prawa rozbiegają się z normami społecznymi i codziennymi praktykami, powodując „anomię prawnoautorską”.

Traktujemy to badanie jako kontynuację prac badawczych nad nowymi obiegami treści, zapoczątkowanych badaniem “Obiegi kultury”.  Mamy nadzieję, że jego wyniki wpłyną na dyskusję o kierunku reformy prawa autorskiego i edukacji prawnoautorskiej w Polsce.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo