Kulturotwórcy
Czas realizacji: rok 2013
Działanie: badanie jakościowe
Badacze i badaczki: dr Mirosław Filiciak, Anna Buchner, Michał Danielewicz
Raport: dostępny w NGOtece
Finansowanie: program “Obserwatorium Kultury”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt badawczy “Kulturotwórcy” to próba spojrzenia na miejskie życie kulturalne oczami ludzi, którzy to życie organizują i animują. To także próba badawczego uchwycenia bieżących przejawów życia kulturalnego na przykładzie trzech zróżnicowanych miast polskich (Warszawa, Katowice, Lublin). Ruszyliśmy w teren, aby rozmawiać z aktywnymi pracownikami instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ale też klubów i kawiarni łączących działalność komercyjną z intencjonalnie kulturotwórczą. Problemy i napięcia, które są udziałem kulturotwórców, są w znacznej mierze również problemami polskiej kultury.

Zdaniem zdecydowanej większości naszych rozmówców jesteśmy w fazie miejskiego ożywienia, a rozkwit szeroko rozumianego życia kulturalnego jest jednym z tego przejawów. Badanie pokazało jak pojemną formułą jest dziś pojęcie kultury. Pogłębiona wiedza na temat doświadczeń, postaw, praktyk i wizji zaangażowanych pracowników kultury działających na różnych polach może być ważnym punktem odniesienia w planowaniu polityki kulturalnej.

 

Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści
Czas realizacji: rok 2011
Działania: badania sondażowe, raport, mashup
Badacze i badaczki: dr Mirosław Filiciak, dr Justyna Hofmokl, dr Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Paweł Stężycki, Przemysław Zieliński
Raport: dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Finansowanie: Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury

Raport jest poświęcony analizie zjawiska nieformalnej wymiany treści kultury w Polsce. Opisuje, jak książki, muzyka i filmy krążą wśród Polaków, którzy czasem je kupują, częściej jednak zdobywają wykorzystując internet, pożyczają od znajomych lub kopiują. Raport dostępny jest również w komentowalnej wersji online.

 

Tajni kulturalni. Obiegi kultury z perspektywy twórców sieciowych węzłów wymiany treści
Czas realizacji: rok 2012
Działania: badanie jakościowe
Badacze i badaczki: dr Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska
Raport: dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuacja ilościowego badania nieformalnej ekonomii mediów w Polsce – „Obiegi kultury”. Raport dotyczy sieciowych redystrybutorów treści – opisuje ich metody działania, motywacje i stosunek do prawa.

 

Korzystanie z mediów a podziały społeczne
Czas realizacji: rok 2013
Działania: badanie jakościowe, badanie ankietowe
Badacze i badaczki: dr Mirosław Filiciak, Paweł Mazurek, Katarzyna Growiec, Piotr Toczyski
Raport: w wersji polsko- i anglojęzycznej oraz dane z badania ankietowego dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Finansowanie: “Edukacja medialna, badania”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Badanie miało na celu krytyczną rewizję dyskusji o kompetencjach medialnych – i podparcie teoretycznych założeń badaniem empirycznym. Autorzy badania postawili sobie zadanie zestawienia sposobów korzystania z mediów z innymi aspektami życia jednostek, w oczywisty sposób ograniczanych zarówno przez indywidualne predyspozycje, jak i ograniczenia związane z nierównościami społecznymi. Tym samym kompetencje medialne potraktowano nie jako uniwersalny zasób wiedzy i umiejętności, lecz jako rozpatrywane indywidualnie kompetencje w realizacji celów stawianych sobie przez użytkowników mediów.

Badanie ankietowe potwierdziło, że różne użycia mediów nie zawsze wynikają z „niekompetencji” użytkowników, często za to są związane z horyzontem i możliwościami życiowymi. Raport z badania stawia ważne pytania o kształt obecnej debaty o wykluczeniu cyfrowym i daje mocne argumenty na rzecz mocnego jej przeformułowania – w dyskusji o kompetencjach medialnych, ale i w polityce edukacyjnej oraz kulturalnej, niezbędne jest uwzględnienie perspektywy możliwości różnych grup społecznych. Bez tego znaczna część działań edukacyjnych skazana jest na niepowodzenie.

 

Technospołecznicy – rozkwit mediów lokalnych
Czas realizacji: rok 2012
Działania: badania jakościowe (e-etnografia, wizyty etnograficzne)
Badacze: Michał Danielewicz, Paweł Mazurek
Raport: dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Finansowanie: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Badanie opisuje działalność niezależnych portali informacyjnych w małych miejscowościach. Otworzona – najczęściej hobbystycznie – strona może skutecznie wypełniać lokalną lukę informacyjną. Portale stają się miejscem bieżących relacji o zagrożeniu powodziowym czy foto-reportaży z dożynek. W ślad za funkcją informacyjną podąża funkcja opiniotwórcza. Zmiany zachodzące we wsiach i miasteczkach pod wpływem działalności technospołeczników pokazują jak rozwój komunikacji sieciowej stawia na nowo pytanie o mechanizmy sfery publicznej. Pytanie to wydaje się szczególnie ważne w czasach kryzysu mediów tradycyjnych, które były dotąd ważnym narzędziem społecznej debaty i kontroli.

 

Nauka programowania w szkołach. Czas na Upgrade
Czas realizacji: rok 2013
Działania: raport, mashup
Badacze: dr Mirosław Filiciak, dr Alek Tarkowski, Kamil Sijko
Raport: dostępny na stronie Mistrzów Kodowania; mashup dostępny na stronie Centrum Cyfrowego
Zamawiający: Samsung Electronics Polska

Przemiany społeczne – zarówno te na globalnym poziomie makro, jak i te zachodzące w bardziej osobistej i intymnej skali, oparte są dziś na technologiach wykorzystujących oprogramowanie. Równocześnie bez kompetencji programowania oraz powiązanej z nią zdolności zrozumienia, jak działają te technologie – nie możemy do końca zrozumieć przyczyn zachodzących zmian, ani nad nimi zapanować. Mitem jest też przeświadczenie o technologicznej biegłości młodych ludzi. Nie zmienia tego obecność lekcji informatyki w gimnazjach i szkołach średnich czy zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo