Pomagamy administracji w odpowiednim wdrożeniu zapisów o otwartości w Programach Operacyjnych.

Chcemy, by wymogi otwartego udostępniania były stosowane do jak największej liczby zasobów finansowanych w ramach tych programów. Dotyczy to między innymi zasobów kultury i nauki digitalizowanych w ramach POPC czy zasobów edukacyjnych tworzonych w ramach POWER. Setki milionów złotych będą przeznaczone w tych programach na tworzenie lub digitalizację zasobów. Otwartość umożliwi ich pełne wykorzystanie.

Szczególnie zależy nam na otwartości zasobów edukacyjnych. Na tym, by materiały edukacyjne,  szkoleniowe (np. podręczniki, kursy e-learningowe, broszury, prezentacje), które powstają w ramach konkursów w tych programach, były publikowane w publicznych repozytoriach i dostępne dla wszystkich.  Bardzo często się dzieje tak, że z powodu wątpliwości prawno-autorskich lub innych niejasności w zapisach wartościowe publikacje trafiają do bardzo wąskiego grona odbiorców, nie mogą być powielane ani ponownie wykorzystywane. Albo po prostu są niedostępne, lub trudne do znalezienia.

Odpowiednie zapisy o otwartości mają kluczowe znaczenia z punktu widzenia zarządzania prawami autorskimi przez instytucje. Źle skonstruowane mogą prowadzić właśnie do problemów z wykorzystaniem powstałych zasobów i jasnym zdefiniowaniem, jakie prawa przysługują instytucji.  Dlatego tak nam zależy, aby zapisy w tych dokumentach mówiące o otwartości były jasne i precyzyjne.

Co robimy?

Pierwsze kroki w celu zapewnienia odpowiednich zapisów już zostały podjęte i mamy efekty.

Pomagaliśmy tworzyć regulaminy konkursowe PO PC

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach dotyczących “Działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Chodzi o działania:

Dzięki naszym zabiegom udało się wprowadzić do regulaminów konkursowych :

  • wszystkie materiały edukacyjne i szkoleniowe stworzone w ramach konkursów będą publikowane na licencjach Creative Commons;
  • będą one też gromadzone w ogólnopolskim repozytorium zasobów edukacyjnych;
  • podczas wyboru projektów do realizacji preferowane są te zadania, które zakładają wykorzystanie już istniejących zasobów, w tym zasobów dostępnych na wolnych licencjach.

W październiku 2015 roku ówczesne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) uwzględniło wymóg otwartości  w wytycznych obejmujących wszystkie działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomagamy w poprawnym wdrożeniu otwartości w Regionalnych Programach Operacyjnych

Przygotowaliśmy analizę, która pokazuje, jak są realizowane w województwach zalecenia dotyczące otwartości zasobów edukacyjnych, zapisane w “Wytycznych” Ministerstwa Rozwoju.  Wynika z niej m.in., że brakuje jednolitego podejścia do otwartości. Opisy dotyczące otwartości i dostępności zasobów edukacyjnych są zapisywane w tych dokumentach w różny sposób, co może to grozić wdrożeniem różnorodnych modeli udostępniania treści, niektórych niezgodnych z ideą wolnego licencjonowania.

Analiza RPO

Do pobrania: Otwartość zasobów edukacyjnych w Regionalnych Programach Operacyjnych

Rekomendujemy rozwiązania dla e-zasobów dla MEN, ORE i MR

W ramach Koalicji Otwartej Edukacji przygotowaliśmy i wysłaliśmy do  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Rozwoju  rekomendacje dotyczące materiałów multimedialnych (e-zasobów) tworzonych w  konkursach:

Zrobiliśmy to, gdyż naszym zdaniem wdrożenie w tych konkursach wytycznych Ministerstwa Rozwoju, dotyczących otwartości zasobów (które stosują się także do programu POWER)  jest niepełne. Rekomendacje obejmują kwestie prawne, metodyczne, technologiczne, finansowe i organizacyjne.

Pełny tekst listu w PDF

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo