Jesteś tu:   Centrum CyfroweO nasModel działania

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą.

Czym się zajmujemy? Nasze działania i projekty prowadzimy w trzech podstawowych obszarach:

Otwarty rząd: prowadzimy projekty na rzecz zwiększania transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Staramy się przekonywać instytucje publiczne – rządowe i samorządowe do większego otwarcia na obywateli poprzez zapewnianie im dostępu do danych publicznych oraz o swobodny wgląd w proces stanowienia prawa.

Otwarte NGO: razem z innymi organizacjami pozarządowymi pracujemy na rzecz wprowadzania modeli otwartości w działaniach trzeciego sektora i w instytucjach kultury. W oparciu o upowszechnienie licencji creative commons dążymy do tworzenia standardów otwartości opartych na kulturze dzielenia się zasobami, wiedzą i twórczością.

Otwarta Kultura: interesuje nas wpływ rozwoju technologicznego na społeczeństwo oraz związane z nim postępujące zmiany kulturowe, które staramy się diagnozować, interpretować i upowszechniać. W tym obszarze prowadzimy również działania edukacyjne zachęcające twórców do wykorzystywania nowych technologii w formule medialabów jak również projekty mające na celu zmniejszanie skali wykluczenia cyfrowego.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest otwartość – oznaczająca dostępność zasobów i promowanie modeli współpracy w oparciu o otwarte zasoby. W tym celu jesteśmy partnerem instytucjonalnym projektu Creative Commons Polska.

W jaki sposób działamy?

Prowadzimy nasze projekty w duchu ‘think & do tankowym’ – nie tylko diagnozujemy i opisujemy rzeczywistość społeczną, chcemy również aktywnie wpływać na jej kształt. Działamy poprzez:

Budowanie kompetencji

Potencjał działalności społecznej czy to organizacji czy indywidualnych aktywistów opiera się o ich kompetencje, wiedzę i umiejętności działania na rzecz zmiany, którą chcą wprowadzać. Nie wszystkie kompetencje potrzebne do skutecznego działania są bezpośrednio związane z naszą codzienną pracą. Tak jest z kompetencjami cyfrowymi, które konieczność posiadania wynika ze środowiska w jakim znalazły się również organizacje pozarządowe w ostatnich latach. Umiejętność komunikowania się w sieci, wykorzystywania internetu do zwiększania efektywności działań a czasem wręcz tworzenie projektów społecznych opartych wyłącznie o sieć wymaga nowych kompetencji, które nie są naturalne dla wszystkich. Zrozumienie potencjału jaki organizacjom może dać otwartość oprogramowania, danych i treści, używanych i tworzonych przez organizacje, rozumienie specyfiki komunikacji w sieci, prawa autorskiego to pierwszy krok. Drugim jest umiejętność aktywnego wykorzystywania tej wiedzy w codziennej pracy organizacji, w sposób który nie utrudnia podstawowych działań, a działa na korzyść ich jakości, skali czy promocji. Centrum działa aktywnie na polu zarówno edukacji z tego zakresu jak i pomocy w praktycznych wdrożeniach np. produkcji i wprowadzaniu oprogramowania czy otwartego modelu publikowania treści (wykorzystującego otwarte licencje Creative Commons).

Idee i badania

Zmiany, związane z wykorzystywaniem technologii cyfrowych są stale powodowane przez kolejne fale postępu technologicznego. Społeczeństwo cyfrowe nie ma jeszcze ustalonych kształtów Dla skutecznego działania w tej nowej rzeczywistości niezbędne jest wypracowywanie nowych idei oraz nowego sposobu opisywania świata.  W Centrum Cyfrowym prowadzimy badania, które pozwalają lepiej zrozumieć zachodzącą zmianę i unikać uproszczonych, obiegowych sądów i stereotypów.Prowadzenie analiz, badań a nawet prac teoretycznych jest więc jednym z kluczowych działań, które podejmujemy w Centrum Cyfrowym. Nie chcemy jednak jedynie tworzyć analizy i raportów na  potrzeby bieżącego procesu politycznego. Realizujemy więc również badania o charakterze akademickim, pozwalające zrozumieć społeczeństwo cyfrowe w sposób pogłębiony.
Wypracowywane na podstawie badań i analiz koncepcje teoretyczne i idee służą bezpośrednio naszym akcjom społecznym i laboratorium – pozwalając lepiej rozumieć obszary, w których działamy.  I odwrotnie – działania praktyczne pozwalają nam zweryfikować tezy teoretyczne, wdrożyć w praktyce wypracowane modele.

Akcje społeczne

Jesteśmy również praktykami. Wiemy, że nawet najlepsze pomysły i idee nie mają szansę na realizację, jeśli żyją tylko w zaciszu gabinetów. Aktywnie włączamy się w akcje obywatelskie jak było w przypadku sprzeciwu w sprawie ACTA, ale również staramy się działać na rzecz konstruktywnego zaangażowania społecznego – na przykład promując umowę społeczną na rzecz otwartego prawa autorskiego czy realizując kampanię społeczną na rzecz otwartości. Staramy się też działać na styku społeczeństwa i rządu – angażując grupy obywateli do współpracy z instutucjami państwa działając wspólnie na rzecz dobra wspólnego – tak jest w przypadku obywatelskiej akcji uzupełniania rejestru zabytków w Polsce.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo