Otwarta kultura

Misją otwartej kultury jest wspieranie instytucji kultury w tworzeniu i udostępnianiu cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz budowaniu relacji z publicznością za pośrednictwem technologii.  W tym celu stworzyliśmy Pracownię Otwierania Kultury – lab technologiczny, który gromadzi przedstawicieli instytucji kultury, badaczy społecznych, projektantów, programistów i ekspertów, którzy wspólnie pracują na rzecz innowacji w zakresie otwierania sektora kultury.

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono digitalizację zasobów polskich instytucji kultury na szeroką skalę. Wiele zbiorów udostępniono w sieci, niektóre w otwartym modelu, który pozwala na swobodne przetwarzanie i wykorzystywanie zasobów nie tylko do celów edukacyjnych, ale także twórczych, badawczych i komercyjnych. Jednak umożliwienie dostępu – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok. Aby cyfrowe zasoby kultury mogły cyrkulować w sieci i docierać do swoich potencjalnych użytkowników, konieczne są rozwiązania bazujące na zrozumieniu potrzeb, nawyków i motywacji odbiorców/czyń oraz budujące ich zaangażowanie, co wpisuje się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Otwartość jest naszą wartością kluczową i pojmujemy ją bardzo szeroko – jako otwartość na odbiorcę/czynię i na osoby o szczególnych potrzebach; jako otwartość technologiczną i prawną produktów oraz zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą; jako otwartość na zmiany i gotowość adaptowania się do nowych okoliczności, a także jako promowanie wolnego i otwartego oprogramowania (open source). Tak rozumiana otwartość przekłada się na inkluzywność tworzonych rozwiązań, przejrzystość procesu dla wszystkich zaangażowanych, partycypację różnych grup społecznych, współpracę i równy dostęp do wiedzy oraz uważność na potrzeby użytkowników/czek.

Istotnym wyróżnikiem naszego modelu pracy jest działanie na rzecz ekologii praktyk instytucji kultury. W praktyce oznacza to dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, preferowanie rozwiązań nastawionych na długie trwanie, adaptacje i aktualizacje wypracowanych wcześniej rozwiązań oraz budowanie spójności nowych projektów z misją, specyfiką i społeczną rolą publicznych instytucji kultury.

Pracowania Otwierania Kultury

Pracownia Otwierania Kultury, to lab technologiczny, który czerpie z doświadczeń i wiedzy zespołu Centrum Cyfrowego, by lepiej wspierać instytucji na każdym etapie procesu transformacji cyfrowej instytucji, projektowania skoncentrowanego na odbiorcy, świadomego i otwartego udostępniania kolekcji online czy wprowadzaniu praktyk partycypacyjnych. 

Specjalizujemy się w działaniach obejmujących wszystkie elementy procesu cyfryzacji dziedzictwa: digitalizacji, porządkowaniu stanu prawnego, otwartym udostępnianiu, budowaniu narzędzi i rozwiązań technologicznych, opracowywaniu strategii cyfrowych oraz budowaniu zaangażowania różnych grup odbiorców/czyń w codzienne funkcjonowanie instytucji kultury, w tym wykorzystywanie i przetwarzanie tych zasobów.

Pracownię znajdziecie pod adresem otwartakultura.org

Badania

W Centrum Cyfrowym od lat prowadzimy badania analizujące cyrkulację zasobów w sieci, sposoby cyfrowego uczestnictwa w kulturze i partycypacyjnych modeli biznesowych, proces digitalizacji i udostępniania zasobów kultury, a także badania kompetencji cyfrowych.

W trakcie pandemii jako pierwsi badaliśmy strategie pracowników sektora kultury radzenia sobie z doświadczeniem globalnej pandemii oraz zmiany w obrębie funkcjonowania isntytucji kultury wyłącznie online. Wnioski z tego badania są dostępne w raporcie “Kultura w pandemii. Badania realizujemy w ramach prowadzonych przez nas projektów, polskich i międzynarodowych, lub na zlecenie i we współpracy z instytucjami kultury. 

Szkolenia i warsztaty

Jako zespół ekspertek i ekspertów wspieramy także instytucje poszerzaniu swoich kompetencji cyfrowych w wielu obszarach związanych z działalnością instytucji kultury. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. tworzenia narzędzi do udostępniania kolekcji cyfrowych, prowadzenia projektów – w tym projektów IT, technologii cyfrowe i AI, prawa autorskiego, dostępności cyfrowej, strategii digitalizacji, badań publiczności i działań partycypacyjnych czy warsztaty wydobywcze.

Szczegółowa oferta znajduje się na stronie Pracowni Otwierania Kultury.