Otwarta kultura

Wizja i wartości

Misją programu Otwarta kultura jest wspieranie instytucji kultury w budowaniu relacji z publicznością za pośrednictwem technologii. W tym celu stworzyliśmy Pracownię Otwierania Kultury – lab technologiczny, którego działania opieramy na realizowanych przez nas badaniach, by mieć pewność, że odpowiadamy na potrzeby użytkowników oraz użytkowniczek kultury i pracowników, pracownic instytucji.

Otwartość jest naszą wartością kluczową i pojmujemy ją bardzo szeroko – jako otwartość na odbiorcę/czynię i na osoby o szczególnych potrzebach; jako otwartość technologiczną i prawną produktów oraz zasobów, która umożliwia swobodne dzielenie się wiedzą; jako otwartość na zmiany i gotowość adaptowania się do nowych okoliczności, a także jako promowanie wolnego i otwartego oprogramowania (open source). Tak rozumiana otwartość przekłada się na inkluzywność tworzonych rozwiązań, przejrzystość procesu dla wszystkich zaangażowanych, współpracę i równy dostęp do wiedzy oraz uważność na potrzeby użytkowników/czek.

Ponieważ wspieramy instytucje kultury, istotnym wyróżnikiem naszego modelu pracy jest działanie na rzecz ekologii praktyk instytucjonalnych. W praktyce oznacza to dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, preferowanie rozwiązań nastawionych na długie trwanie, adaptacje i aktualizacje wypracowanych wcześniej rozwiązań oraz budowanie spójności nowych projektów z misją, specyfiką i społeczną rolą publicznych instytucji kultury.

Najważniejsze założenia

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Wiele zbiorów udostępniono w sieci, niektóre w otwartym modelu, który pozwala na swobodne przetwarzanie i wykorzystywanie zasobów nie tylko do celów edukacyjnych, ale także twórczych, badawczych i komercyjnych. Jednak umożliwienie dostępu – w tym otwartość technologiczna i prawna – to zaledwie pierwszy krok. Aby cyfrowe zasoby kultury mogły cyrkulować w sieci i docierać do swoich potencjalnych użytkowników, konieczne są rozwiązania bazujące na zrozumieniu potrzeb, nawyków i motywacji odbiorców/czyń oraz budujące ich zaangażowanie, co wpisuje się w misję i zadania publicznych instytucji kultury.

Działania

W Centrum Cyfrowym od lat prowadzimy badania analizujące cyrkulację zasobów w sieci, sposoby cyfrowego uczestnictwa w kulturze, proces digitalizacji i udostępniania zasobów kultury, a także badania kompetencji cyfrowych. Jako zespół ekspertów i ekspertek wspieramy także instytucje w otwartym dzieleniu się zasobami. Zgromadzona dzięki temu wiedza i doświadczenie stanowią kontekst i podstawę funkcjonowania Pracowni Otwierania Kultury, która wykorzystuje tę wiedzę i dane, by lepiej wspierać instytucje, w duchu projektowania skoncentrowanego na odbiorcy, ze świadomością misji i specyfiki publicznych instytucji kultury.

Specjalizujemy się w działaniach obejmujących wszystkie elementy procesu cyfryzacji dziedzictwa: digitalizacji, porządkowaniu stanu prawnego, otwartym udostępnianiu, budowaniu narzędzi i rozwiązań technologicznych, opracowywaniu strategii cyfrowych oraz budowaniu zaangażowania różnych grup odbiorców/czyń w wykorzystywanie i przetwarzanie tych zasobów.