Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjekty

Nasze projekty prowadzimy w duchu ‘think & do tankowym’ – nie tylko diagnozujemy i opisujemy rzeczywistość społeczną, chcemy również aktywnie wpływać na jej kształt. W tym celu w naszym Laboratorium tworzymy narzędzia programistyczne oraz prowadzimy działania edukacyjne, promujemy rozwiązania prawne oraz angażujemy się w akcje społeczne.

Wspólnym mianownikiem naszych projektów jest otwartość – oznaczająca dostępność zasobów i promowanie modeli współpracy w oparciu o otwarte zasoby. W tym celu jesteśmy partnerem instytucjonalnym projektu Creative Commons Polska.

Nasze działania i projekty prowadzimy w trzech podstawowych obszarach:

Aktualności

  Otwarta kultura

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach programu „Otwarta kultura” wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów, stymulowaniu ich przetwarzania oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami. Więcej   

Program Otwarta Kultura realizuje działania, których wspólnym mianownikiem budowanie możliwie najpełniejszej dostępności dóbr kultury. Poprzez otwartość rozumiemy przede wszystkim dzielenie się zasobami kultury w internecie, publikowanie ich na licencjach pozwalających na swobodny dostęp i ponowne wykorzystanie (re-use).

Muzeum<br>otwarte
Muzeum
otwarte
   
Badania instytucji kultury
Badania instytucji kultury
   
Pracownia Otwierania Kultury
Pracownia Otwierania Kultury
   
Wizja lokalna. Program dla kadr kultury
Wizja lokalna. Program dla kadr kultury
   
Otwarte<br>Zabytki
Otwarte
Zabytki
      
Kultura na serwery - prawne aspekty digitalizacji
Kultura na serwery - prawne aspekty digitalizacji
   
Kultura ponad prawem
Kultura ponad prawem
Projekt zakończony
      
Technospołecznicy
Technospołecznicy
Projekt zakończony
      
Tajni<br>kulturalni
Tajni
kulturalni
Projekt zakończony
      
Medialab Warszawa (2011)
Medialab Warszawa (2011)
Projekt zakończony
      
Kulturotwórcy
Kulturotwórcy
Projekt zakończony
      
Prawo autorskie w czasach zmiany
Prawo autorskie w czasach zmiany
Projekt zakończony
         

  Otwarte NGO

Razem z innymi organizacjami pozarządowymi pracujemy na rzecz wprowadzania modeli otwartości w działaniach trzeciego sektora i w instytucjach kultury. W oparciu o upowszechnienie licencji creative commons dążymy do tworzenia standardów otwartości opartych na kulturze dzielenia się zasobami, wiedzą i twórczością. Więcej   

Organizacje pozarządowe, choć mogą zajmować się tak różnymi kwestiami jak działalność charytatywna po tworzenie rozwiązań informatycznych, realizują wspólne wartości. Każda organizacja kieruje się dobrem swoich odbiorców, chce zmieniać kawałek świata na lepsze. Centrum Cyfrowe wspiera organizacje w jak najefektywniejszym i najskuteczniejszym wykorzystywaniu potencjału nowych technologii komunikacyjnych.

Otwartość niezależnie od rodzaju działalności powinna być ważną cechą organizacji sektora społecznego, jeśli tylko działają na rzecz dobra i rozwiązywania problemów społecznych. Otwartość oznacza gotowość do współpracy, chęć dzielenia się swoją wiedzą i przejrzystość działań. Organizacje, które są w stanie działać otwarcie, skutecznie wykorzystywać nowe technologie i ich potencjał mogą zrobić więcej, efektywniej wykorzystywać środki, promować własne projekty i umożliwiać ich rozwój również w innych organizacjach.

Każda organizacja tworzy i szerzy jakąś wiedzę, nawet jeśli nie jest to jej główne zadanie. Publikacje, edukacja, materiały szkoleniowe, dane z realizacji projektów, badania, to tylko przykłady informacji jakie tworzą organizacje. Dzięki nowym technologiom wiedza w nich zawarta może dotrzeć do znacznie większej liczny osób, pomóc nie tylko bezpośrednim odbiorcom działań, ale również innym organizacjom. Otwarte modele działania sprzyjają wymianie i wspólnemu tworzeniu wiedzy, pozwalają lepiej wykorzystywać zasoby, które często powstają w różnych organizacjach bez wzajemnej wiedzy.

Najlepszy sposób przeprowadzenia warsztatu czy dane statystyczne o problemie społecznym zebrane podczas projektu to tylko przykłady wiedzy, o której często myślimy jako hermetycznej, wewnętrznej, nieprzydatnej nikomu poza naszą organizacją. Zapominamy, że na tym samym polu działają inne organizacje, aktywiści, dziennikarze którzy mogą pomóc informować o problemie lub nauczyciele, którzy na naszych przykładach mogą uczyć w szkołach. Taka wymiana wiedzy jest możliwa dzięki publikowaniu tej wiedzy w sieci, bez ograniczeń w dostępie do niej i w sposób, który ułatwi jej odbiór.

Dzięki promocji otwartych modeli tworzenia i publikacji wiedzy Centrum Cyfrowe (które jest również partnerem Creative Commons Polska) wspiera organizacje technicznie oraz prawnie w otwieraniu ich zasobów wiedzy. Działamy na rzecz jak najszerszego wykorzystywania przez organizacje pozarządowych otwartych licencji oraz udostępniania ich wiedzy w dostępny sposób w sieci. Wspomagamy pracę z danymi poprzez tworzenie i wdrażania oprogramowania do opracowywania i publikacji otwartych danych. Wspieramy kompetencje organizacji z zakresu promocji i dystrybucji ich wiedzy i projektów w środowisku cyfrowym.

Otwórzmy cyfrową edukację
Otwórzmy cyfrową edukację
   
Creative Commons Polska
Creative Commons Polska
   
Otwartość w organizacjach pozarządowych
Otwartość w organizacjach pozarządowych
Projekt zakończony
      

  Otwarty rząd

Prowadzimy projekty na rzecz zwiększania transparentności funkcjonowania instytucji publicznych. Staramy się przekonywać instytucje publiczne – rządowe i samorządowe do większego otwarcia na obywateli poprzez zapewnianie im dostępu do danych publicznych oraz o swobodny wgląd w proces stanowienia prawa. Więcej   

Dynamiczny rozwój cyfrowych technologii z jednej strony oferuje nowe możliwości, z drugiej zaś niesie kolejne wyzwania. Zmieniają się sposoby prowadzenia biznesu, ewoluują formy życia społecznego, powinien się również zmieniać sposób funkcjonowania państwa. Koncepcja open government wychodzi z założenia, że cyfrowe technologie to szansa na bardziej wydajną, przejrzystą oraz przystępną administrację publiczną. Konieczna jest jednak rozległa modernizacja instytucji. Po pierwsze, chodzi o dalszą adaptację technologii informatycznych na potrzeby zadań administracji. Po drugie, chodzi o głębsze zmiany struktury oraz filozofii działania instytucji publicznych, co pomoże zestroić je z usieciowionym społeczeństwem. To jest ogromna zmiana instytucjonalna, a my jesteśmy dopiero w trakcie preludium. Kluczowy postulat open government to szeroko rozumiana otwartość:

1. Otwartość działania, czyli zwiększanie transparentności funkcjonowania instytucji publicznych

2. Otwartość zasobów, czyli przede wszystkim swobodny dostęp do szeroko rozumianych danych publicznych (z wyłączeniem danych o charakterze poufnym lub personalnym) oraz swobodny wgląd w proces stanowienia prawa

3. Otwartość rządzenia, czyli tworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu państwa w różnych obszarach i na różnych jego szczeblach Przeobrażenia instytucjonalne pociągają za sobą zmiany społeczne.

Ta wizja zakłada, że wysiłek modernizacyjny musi zostać podjęty przez obie strony. Otwarte państwo jest bowiem możliwe tylko przy współudziale obywateli, którzy chcą i potrafią włączyć się w procesy nadzorcze, konsultacyjne i decyzyjne. Dlatego open government to także tworzenie i promocja mechanizmów społecznej partycypacji. W szerszej perspektywie, open government to próba konstruktywnej odpowiedzi na coraz mocniej odczuwany obecnie kryzys legitymizacji i wydolności struktur władzy na całym świecie. Być może dlatego inicjatywy spod znaku open government są już obecne w kilkudziesięciu krajach. Zmiany od zawsze były nieuniknione, ale ich ostateczny kierunek nigdy nie był z góry przesądzony, open government to projekt zmian w interesie nas wszystkich. Lepiej działające państwo jest po prostu lepszym państwem.

Otwarte<br>Zabytki
Otwarte
Zabytki
      
Otwarty<br>Budżet
Otwarty
Budżet
Projekt zakończony
      
Opengov: Otwieramy rząd
Opengov: Otwieramy rząd
   
Internetowa baza najgłośniejszych afer korupcyjnych
Projekt zakończony
      
Otwarty rząd w Polsce
Otwarty rząd w Polsce
Projekt zakończony
      
Prawo autorskie - reforma
Prawo autorskie - reforma
   
Laboratorium otwartego rządu
Laboratorium otwartego rządu
Projekt zakończony
      
Mapa drogowa otwartego rządu
Mapa drogowa otwartego rządu
Projekt zakończony
      
Open Government Data Camp 2011
Open Government Data Camp 2011
Projekt zakończony
      
Otwarty budżet / konkurs
Otwarty budżet / konkurs "Opowiedz nam o budżecie"
Projekt zakończony
      

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo