Badania

Czas trwania: od 2011

Obszary działań: Społeczny wymiar technologii

Dział badań Centrum Cyfrowego stanowi interdyscyplinarna grupa badaczy, specjalizujących się w jakościowych badaniach różnych aspektów kompetencji cyfrowych i ich rozwoju.

W swoich badaniach czerpiemy z refleksji akademickiej, ale jesteśmy zorientowani przede wszystkim na aplikacyjne wykorzystanie wyników naszych badań.

Osią naszych badań jest relacyjny model kompetencji cyfrowych, zgodnie z którym korzystanie z technologii cyfrowych jest włączone w obręb codziennych sfer aktywności, a nie sytuowane obok innych umiejętności. Zgodnie z tym podejściem nowe media traktuje się nie jako odrębny obszar życia, ale wymiar obecny w innych obszarach i ułatwiający funkcjonowanie w nich.

Naszymi działaniami badawczymi i eksperckimi wspieramy administrację, biznes i trzeci sektor. Centrum Cyfrowe dotychczas realizowało projekty badawcze związane z szeroko pojętym rozwojem społeczeństwa cyfrowego, w tym wzrostu kompetencji cyfrowych.

Prowadziliśmy m.in. ewaluację publicznych punktów dostępu do internetu (PIAPów), przegląd projektów e-integracyjnych dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i badanie kompetencji związanych z prawnymi aspektami wykorzystania technologii cyfrowych. Opracowaliśmy raport otwarcia dla „Mistrzów kodowania” i badanie „Technospołecznicy” – studium lokalnych liderów wykorzystujących technologie cyfrowe do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim czasie, wraz z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych opracowaliśmy ekspertyzy wyznaczające kierunki działań w ramach dwóch z trzech osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś II i III).

Zespół ekspertów związanych z Centrum Cyfrowym opracował również Ramowy katalog kompetencji cyfrowych na potrzeby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jesteśmy członkiem Network of Centers, międzynarodowej sieci instytucji badających styk internetu i społeczeństwa.