Jesteś tu:   Centrum CyfroweProjektyBadania

Dział badań Centrum Cyfrowego stanowi interdyscyplinarna grupa badaczy, specjalizujących się w jakościowych badaniach różnych aspektów kompetencji cyfrowych i ich rozwoju. W swoich badaniach czerpiemy z refleksji akademickiej, ale jesteśmy zorientowani przede wszystkim na aplikacyjne wykorzystanie wyników naszych badań.

Osią naszych badań jest relacyjny model kompetencji cyfrowych, zgodnie z którym korzystanie z technologii cyfrowych jest włączone w obręb codziennych sfer aktywności, a nie sytuowane obok innych umiejętności. Zgodnie z tym podejściem nowe media traktuje się nie jako odrębny obszar życia, ale wymiar obecny w innych obszarach i ułatwiający funkcjonowanie w nich.

Naszymi działaniami badawczymi i eksperckimi wspieramy administrację, biznes i trzeci sektor. Centrum Cyfrowe dotychczas realizowało projekty badawcze związane z szeroko pojętym rozwojem społeczeństwa cyfrowego, w tym wzrostu kompetencji cyfrowych.

Prowadziliśmy m.in. ewaluację publicznych punktów dostępu do internetu (PIAPów), przegląd projektów e-integracyjnych dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i badanie kompetencji związanych z prawnymi aspektami wykorzystania technologii cyfrowych. Opracowaliśmy raport otwarcia dla „Mistrzów kodowania” i badanie „Technospołecznicy” – studium lokalnych liderów wykorzystujących technologie cyfrowe do budowania społeczeństwa obywatelskiego. W ostatnim czasie, wraz z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych opracowaliśmy ekspertyzy wyznaczające kierunki działań w ramach dwóch z trzech osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś IIIII).

Zespół ekspertów związanych z Centrum Cyfrowym opracował również Ramowy katalog kompetencji cyfrowych na potrzeby Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Jesteśmy członkiem Network of Centers, międzynarodowej sieci instytucji badających styk internetu i społeczeństwa.

Organizacje zainteresowane współpracą z działem badań Centrum Cyfrowego lub zamówieniem badania prosimy o kontakt z Anną Mazgal (amazgal@centrumcyfrowe.pl).

 

Projekty trwające:

Digitalizacja zasobów instytucji kultury – ewaluacja

noun_21031 Na przestrzeni ostatnich lat, przeprowadzono na szeroką skalę digitalizację zasobów polskich instytucji kultury. Celem badania jest ewaluacja tego procesu z punktu widzenia standardów (prawnych i technologicznych) udostępniania cyfrowych zasobów oraz zbadanie, czy i jak projekty te wspierają włączenie polskich zasobów do zdigitalizowanego dziedzictwa europejskiego i umożliwiają ich wykorzystanie przez polskich i międzynarodowych użytkowników.

Projekt składa się z trzech modułów: 1. analizy i diagnozy modelu i sposobu działania instytucji prowadzących programy wspierające digitalizację, 2. ewaluacji wdrożonych projektów digitalizacyjnych z punktu widzenia ich efektywności w polepszaniu dostępu do zasobów dziedzictwa, 3. zidentyfikowania (grup) końcowych użytkowników tych zasobów oraz zmapowania barier utrudniających dostęp i wykorzystywanie zasobów wśród nie­użytkowników. Badanie zostanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Obserwatorium Kultury. Koordynatorką projektu jest Maria Wierzbicka.

Realizacja badania została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_male

Projekty zakończone:

 

MegaMisja – ewaluacja pilotażowej edycji programu

MegaMisja_logotyp (1)MegaMisja to program społeczny prowadzony przez Fundację Orange. Jego celem jest kształtowanie kompetencji cyfrowych dzieci na 1. etapie edukacyjnym poprzez udział w zajęciach prowadzonych na świetlicy. Grupy dzieci wspólnie pracują nad kolejnymi zadaniami, wchodząc w świat cyfrowego laboratorium, w którym pomagają Julce i Kubie w zmaganiach z Psotnikiem. Świetlice uczestniczące w programie grywalizują o punkty i nagrody.

Badanie ewaluacyjne było kolejnym, po opracowaniu Raportu otwarcia, elementem wsparcia programu MegaMisja. Tym razem naszym celem było rozpoznanie możliwości, ale też potencjalnych ograniczeń jakie niesie realizacja programu pilotażowego MegaMisja. Główne cele to rozpoznanie efektów wprowadzenia grywalizacji w świetlicach dla dzieci z klas 1-3 i korzyści, jakie z udziału w programie odniosą dzieci, świetlice oraz wychowawcy świetlic.

 

Jak czytają Polacy?

 eczytanie okłJedni wolą czytać romanse, inni literaturę sensacyjną – to oczywiste. Natomiast mniej oczywiste jest to, w jaki sposób czytamy, czyli jakie nośniki wybieramy.

W badaniu skupiliśmy się na zmianach zachodzących w latach 2010-2015 – dlatego ważne były dla nas nie tylko wywiady z respondentami i pracownikami bibliotek, ale także analiza literatury przedmiotu z ostatnich lat. Naszym celem było pokazanie szerszej perspektywy zmian, które zachodzą w aktywności kulturalnej współczesnych Polaków. Te cele zostały osiągnięte w ramach badania “Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia etekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powadzonego przy wsparciu Fundacji Orange.

Pobierz raport (PDF)

 

Ramowy katalog kompetencji cyfrowych

1Przy opracowaniu katalogu przyjęliśmy relacyjne podejście – połączyliśmy korzystanie z technologii cyfrowych z różnymi aktywnościami i potrzebami osób indywidualnych oraz całych grup społecznych. Skupiliśmy się na tym, iż każdy człowiek ma inne możliwości i inaczej korzysta z nowych technologii.

W katalogu konkretne kompetencje są opisane w obrębie szerszych korzyści, które można dzięki nim osiągnąć. Te z kolei są nałożone na osiem kluczowych obszarów życia: praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, realizacja zainteresowań, zdrowie, finanse, religia i potrzeby duchowe, sprawy codzienne, zaangażowanie obywatelskie.

Katalog został opracowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Pobierz raport (PDF)

 

Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2

2Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego przez Warszawskiego Instytut Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Badanie miało na celu dokonanie oceny dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Szczególnie uwzględnione zostały projekty prowadzone do tej pory, ich efektywność oraz dobre praktyki obowiązujące w procesie budowania kompetencji cyfrowych.

W raporcie kładziemy nacisk na to, że wiele dotychczasowych praktyk związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych należy zmienić – dotyczy to takich kwestii jak model szkoleniowy, monitoring i ewaluacja szkoleń, katalog kompetencji będący podstawą szkoleń, ewaluacja projektów czy udostępnianie zasobów generowanych w ramach projektów. 

Pobierz raport (PDF)

 

Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej

3Raport został opracowany na podstawie ankiety przygotowanej w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Sobieskiego. Centrum Cyfrowe było odpowiedzialne za część dotyczącą polityk kształtowania i podwyższania kompetencji cyfrowych Polaków. Ankieta skierowana została do różnych grup – instytucji publicznych, partii politycznych, organizacji pozarządowych i branżowych. Celem ankiety było zdobycie wiedzy o stanowiskach wobec kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej,  a także podziału zadań między urzędami centralnymi. Interesowało nas również porównanie perspektyw i programów prezentowanych przez odmienne środowiska.

Pobierz raport (PDF)

 

Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+

4Ekspertyza opracowana przez Centrum Cyfrowe na potrzeby Stowarzyszenia Miasta w Internecie kładzie nacisk przede wszystkim na to, że poziom kompetencji cyfrowych wywołuje skutki na poziomie jednostkowym, decydując o jakości życia. Poziom funkcjonalnych kompetencji cyfrowych przekłada się na aktywność w różnych obszarach życia i nie może być od nich oderwany. Celem projektu było stworzenie taksonomii funkcjonalnych kompetencji cyfrowych istotnych dla „pokolenia 50+” – szczególnej, kluczowej grupy społecznej. W wypadku tej grupy podejście funkcjonalne (relacyjne) oznacza umieszczenie działań e-integracyjnych w szerszym wymiarze strategii aktywnego starzenia się.

Pobierz raport (PDF)

 

MegaMisja. Raport otwarcia

5Nowe technologie w polskich szkołach są często traktowane jak wróg, a szczególnie wykluczone cyfrowo są szkolne świetlice. Charakterystyka tego problemu jest podstawą opracowania raportu otwarcia projektu „MegaMisja”. Projekt Fundacji Orange jest skierowany do świetlic w szkołach podstawowych, daje możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych i odkrywania pożytecznych stron nowych technologii.

Raport powstał na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych oraz analizy polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. Celem tego badania było zdiagnozowanie elementów kluczowych dla powodzenia projektu „MegaMisja”.

Pobierz raport (PDF)

 

Mistrzowie Kodowania Junior. Raport otwarcia

6Zagadnienia dotyczące kontaktu dzieci w wieku przedszkolnym z technologiami cyfrowymi nie były dotychczas badane w Polsce. Przeprowadziliśmy pionierskie badania programu Mistrzowie Kodowania Junior realizowanego przez Samsung Electronics Polska w 18 w przedszkolach. Badania jakościowe i ilościowe służyły rozpoznaniu możliwości oraz ewentualnych ograniczeń programu i wypracowaniu rekomendacji. Ujawniły na przykład, że nie tylko same dzieci osiągną korzyści z uczestnictwa w programie – skorzystają na tym też całe placówki przedszkolne, nauczyciele i rodzice. Dostarczyły też informacji o e-kompetencjach nauczycielek przedszkolnych i dzieci w wieku 3-5 lat oraz o codziennych zachowaniach dzieci, które używają nowych technologii w domu.

Pobierz raport otwarcia (PDF)

Pobierz raport końcowy z badania (PDF)

 

Internetowe rewolucje. Katalog Kompetencji Cyfrowych MŚP

MŚPCentrum Cyfrowe wpiera program „Internetowe rewolucje” Google Polska – tworzymy katalog e-kompetencji sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Nasze badanie zostało przeprowadzone w perspektywie relacyjnej – opieramy się na tym, że użycie internetu może przyczynić się do poprawy jakości życia, a tym samym usprawnić funkcjonowanie w istotnych obszarach nie tylko jednostki, ale też instytucji. Najważniejszym celem projektu jest stworzenie katalogu kompetencji w oparciu o funkcjonalne korzyści, jakie pracownicy sektora MŚP mogą uzyskać z cyfryzacji.

W ramach wsparcia programu Internetowe rewolucje przeprowadziliśmy również badanie użyteczności platformy e-learningowej stworzonej na potrzeby tego projektu.

Pobierz: raport z badań (PDF)skrót raportu (PDF), katalog kompetencji małych firm (PDF)

 

Zespół badawczy:

Jesteśmy grupą badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, informatologii i bibliologii, którzy w swoich badaniach łączą narzędzia wypracowane przez poszczególne nauki i szkoły. W projektach realizowanych we współpracy z licznymi organizacjami łączymy namysł teoretyczny i refleksję akademicką z praktyką badawczą, zdobywaną w rozmaitych przedsięwzięciach, dążąc do wypracowania rekomendacji i zaleceń, które pozwolą na optymalne wykorzystanie wyników badań.

Działem badań kieruje dr Justyna Jasiewicz (head of research, jjasiewicz@centrumcyfrowe.pl).

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo