Biblioteka Otwartej Nauki   projekt zakończony

Celem projektu jest jak najszersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci.

Udostępnianie książek odbywa  się we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi, wydawnictwami i autorami publikacji. Dodatkowym celem projektu jest prezentacja wzorcowego modelu digitalizacji i udostępniania zasobów w oparciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniające najwyższy poziom dostępności, a więc i zysku społecznego, z digitalizowanego zasobu.

Mimo rosnącej dostępności zasobów polskiej humanistyki w postaci elektronicznej, a także rosnącej popularności idei otwartego dostępu do publikacji naukowych i kulturowych (Open Access), dostępność tych treści jest nadal niska. Projekt ma na celu zmianę tego stanu, oraz jednoczesną popularyzację idei upowszechniania publikacji książkowych, jako równie znaczących co czasopisma naukowe.

W ramach projektu Biblioteka Otwartej Nauki umożliwiamy naukowcom prowadzącym badania z dziedzin humanistycznych i społecznych digitalizację i rozpowszechnienie w Sieci ich własnego dorobku. Naszym celem jest udostępnienie przede wszystkim tych publikacji spośród monografii naukowych i prac zbiorowych, które są trudno dostępne z racji niskich lub wyczerpanych nakładów oraz nie mają szans na reedycję.

Obecnie najczęściej wykorzystywanym w praktyce modelem dystrybucji  tych książek jest nieautoryzowane powielanie: kserowanie i skanowanie. Odbywa się to w szarej strefie, poza wiedzą i kontrolą autora. Chcemy zastąpić ten model innym – umożliwiającym otwarty dostęp dla wszystkich zainteresowanych, ale za zgodą autorów i na wybranych przez nich zasadach.

Zdigitalizowane publikacje będą dostępne w sieci na warunkach określonych przez autorów. W zależności od tego na co będzie pozwalał stan prawny, do określenia tych warunków będą używane licencje Creative Commons.

Do współpracy zapraszamy autorów publikacji naukowych i wydawnictwa. Zdigitalizowane materiały przekazujemy autorom do dowolnego wykorzystania. Można je umieścić równolegle na stronach prywatnych lub instytucjonalnych. W kolekcji zamieszczamy również publikacje nowsze. Ich autorzy mogą zwiększyć wykorzystanie swoich prac poprzez udostępnienie ich w Bibliotece Otwartej Nauki.

Punktem wyjścia do umieszczenia publikacji w Bibliotece Otwartej Nauki jest zgoda autora. Wspieramy przy tym twórców w ustaleniu stanu autorskich praw majątkowych do ich publikacji udzielając niezbędnej pomocy prawnej.

Zaintersowanych udziałem w projekcie: autorów, wydawców, instytucje dydaktyczne i naukowe prosimy o kontakt.

Koordynatorem projektu jest Klaudia Grabowska.

Aktualności

9 lipca 2014    Inicjatywa Otwieracz publikuje wyniki badania „Nowe technologie i prawo autorskie w ISNS UW”    
6 lutego 2014    Rekomendacje wdrażania zasad otwartości w nauce przesłane do Minister Nauki    
23 stycznia 2014    Tytuł Ujednolicony promuje ideę Open Access    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo