Biblioteka otwartej nauki

Czas trwania: od 2013

Obszary działań: Otwarta kultura

Więcej: https://bon.edu.pl/

Celem projektu jest jak najszersze udostępnienie publikacji książkowych stanowiących spuściznę kulturową i naukową polskiej humanistyki, poprzez ich digitalizację i otwartą publikację w Sieci.

Udostępnianie książek odbywa się we współpracy z polskimi instytucjami naukowymi, wydawnictwami i autorami publikacji. Dodatkowym celem projektu jest prezentacja wzorcowego modelu digitalizacji i udostępniania zasobów w oparciu o wolne licencjonowanie treści i otwarte standardy techniczne – zapewniające najwyższy poziom dostępności, a więc i zysku społecznego, z digitalizowanego zasobu.

Mimo rosnącej dostępności zasobów polskiej humanistyki w postaci elektronicznej, a także rosnącej popularności idei otwartego dostępu do publikacji naukowych i kulturowych (Open Access), dostępność tych treści jest nadal niska. Projekt ma na celu zmianę tego stanu, oraz jednoczesną popularyzację idei upowszechniania publikacji książkowych, jako równie znaczących co czasopisma naukowe.

W ramach projektu Biblioteka Otwartej Nauki umożliwiamy naukowcom prowadzącym badania z dziedzin humanistycznych i społecznych digitalizację i rozpowszechnienie w Sieci ich własnego dorobku. Naszym celem jest udostępnienie przede wszystkim tych publikacji spośród monografii naukowych i prac zbiorowych, które są trudno dostępne z racji niskich lub wyczerpanych nakładów oraz nie mają szans na reedycję.

Obecnie najczęściej wykorzystywanym w praktyce modelem dystrybucji tych książek jest nieautoryzowane powielanie: kserowanie i skanowanie. Odbywa się to w szarej strefie, poza wiedzą i kontrolą autora. Chcemy zastąpić ten model innym – umożliwiającym otwarty dostęp dla wszystkich zainteresowanych, ale za zgodą autorów i na wybranych przez nich zasadach.

Zdigitalizowane publikacje będą dostępne w sieci na warunkach określonych przez autorów. W zależności od tego na co będzie pozwalał stan prawny, do określenia tych warunków będą używane licencje Creative Commons.

Do współpracy zapraszamy autorów publikacji naukowych i wydawnictwa. Zdigitalizowane materiały przekazujemy autorom do dowolnego wykorzystania. Można je umieścić równolegle na stronach prywatnych lub instytucjonalnych. W kolekcji zamieszczamy również publikacje nowsze. Ich autorzy mogą zwiększyć wykorzystanie swoich prac poprzez udostępnienie ich w Bibliotece Otwartej Nauki.

Punktem wyjścia do umieszczenia publikacji w Bibliotece Otwartej Nauki jest zgoda autora. Wspieramy przy tym twórców w ustaleniu stanu autorskich praw majątkowych do ich publikacji udzielając niezbędnej pomocy prawnej.

Zainteresowanych udziałem w projekcie: autorów, wydawców, instytucje dydaktyczne i naukowe prosimy o kontakt.