Otwarty rząd w Polsce

Idea otwartego rządu to propozycja stosunkowo młoda, ale z powodzeniem przyjmowana przez co raz więcej państw i społeczeństw na całym świecie. Model oparty na dostępie do informacji i zasobów publicznych oraz procedurach umożliwiających obywatelom uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji należących do domeny publiczno–prawnej pozwala na zwiększenie zaangażowania wszystkich aktorów społecznych w procesy rządzenia państwem.

Rozwiązanie to obejmuje „tradycyjne” działania wzmacniające demokrację partycypacyjną (takie jak konsultacje społeczne, czy dostęp do informacji publicznej) i uzupełnia je o nowe typy działań (takie jak dostęp do danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie przez obywateli). Co ważne, idea otwartego rządu jest ściśle związana z postępującym rozwojem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z pracownią miejskich transformacji Sociopolis opracowało metodologię „otwierania państwa” dostosowaną do polskich realiów, wprawdzie inspirowaną zachodnimi realizacjami, ale w pełni opartą na własnych doświadczeniach i analizie obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej kraju. Wypracowane rozwiązania, instrukcje i scenariusze, adresowane głównie do organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek administracji publicznej (ale też do biznesu) pozwalają przeprowadzić cały proces w sposób interdyscyplinarny w duchu myślenia projektowego (design thinking).

Co więcej, publikacja Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov jest próbą całościowej prezentacji zagadnienia otwartego państwa i osadzenia go w lokalnych realiach. Oprócz opisania głównych założeń programowych i genezy tego nowatorskiego, wdrażanego na całym świecie, podejścia, ambicją autorów było zaprezentowanie w jak najszerszym kontekście społeczno–polityczno–prawnym atmosfery dyskusji i różnorodności podejść do problemu otwartości oraz związanych z nim procesów i zjawisk.


 

Jak otwierać państwo?

W celu rozpowszechnienia w Polsce idei otwartości administracji publicznej w procesie angażującym wszystkich aktorów społecznych i łączącym zarówno interesy państwowe,  jak i społeczne, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska realizuje od 2010 roku program Opengov. Wyniki jego realizacji oraz towarzyszące jej wyzwania, problemy, bariery, wnioski i nadzieje stanowią sporą część tej publikacji, ukazując kulisy nie tylko samego programu, ale również związanych z nim sytuacji o charakterze administracyjnym, urzędniczym, technicznym, czy też kadrowym.

Na podstawie przedstawionych w opracowaniu doświadczeń powstały:

  • zbiór reguł mających na celu ułatwianie „otwierania państwa”;
  • oraz metodologia warsztatów „Otwieramy rząd”, które dopełniają publikację o praktyczne narzędzia i metody.

Prezentowany w opracowaniu model otwartości oraz zasady ją regulujące mogą stanowić instrukcję postępowania w jednym z dwóch wybranych kierunków:

  • od istniejących, zidentyfikowanych danych publicznych do optymalnego dla nich rozwiązania;
  • od zidentyfikowanego problemu do rozwiązania wykorzystującego dostępne informacje lub dane.

W obu przypadkach, zastosowanie opisanej metodologii, opartej na metodzie myślenia projektowego (design thinking) skutować będzie wzmocnieniem zaangażowania obywatelskiego i współuczestniczeniem w procesie sprawowania władzy.

Publikacja adresowana jest do pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, urzędów państwowych, administracji i samorządów terytorialnych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką otwartości, partycypacji, informacji publicznej, demokracji uczestniczącej, udostępniania i przetwarzania danych publicznych.


 

O publikacji

Tytuł: Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov.

Redakcja: Grzegorz Młynarski
Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz
Współpraca: Paweł Ciacek

Autor metodologii warsztatów „Otwieramy rząd”: Grzegorz Młynarski
Konsultancje eksperckie, opinie: Jakub Wygnański, Noemi Gryczko, Adam Zając

Fotografie: Kamila Szuba / zdjęcia zostały zrobione podczas pilotażowego warsztatu „Otwieramy rząd”
Korekta: Zuzanna Kowalska

Publikacja, projekt, wykonanie: pracownia miejskich transformacji Sociopolis
Wydawca: Fundacja Projekt: Polska
Warszawa 2013

Wydanie internetowe – wersja 1.0

Raport powstał dzięki wsparciu Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów, Fundacji Projekt: Polska oraz firmy Sociopolis sp. j. Treść licencji jest dostępna na stronie: creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz Fundacji Projekt: Polska i  firmy Sociopolis sp. j. jako właścicieli praw do tekstu. Dodatkowo, informacje o prawach autorskich dotyczących wykorzystanych fontów, ikon, zdjęć i ilustracji oraz przypisanych im licencjach zamieszczono w rozdziale „Prawa autorskie”, zamieszczonym na końcu publikacji.

Aktualności

12 października 2013    Pocztówka z Tech Camp Warsaw    

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo