Otwarta Zachęta

Zespół projektu: Aleksandra Janus, Magdalena Biernat, Natalia Cetera, Karolina Szczepaniak

Czas trwania: 2020-2023

Obszary działań: Otwarta kultura

Więcej: https://zacheta.art.pl/pl/popc

Wspólnie z Zachętą - Narodową Galerią Sztuki i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych pracujemy nad tym, żeby kolekcja Zachęty i zgromadzone przez nią materiały były jak najlepiej dostępne dla wszystkich, którzy mogą zechcieć z nich korzystać, redukując bariery także dla osób o szczególnych potrzebach.

Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej za zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury, w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych.


Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  jako partner i realizator technologiczny projektu którego beneficjentem jest Zachęta – Narodowa Galerię Sztuki, w latach 2020-2023 realizować  będziemy wspólnie z Zachętą i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych projekt digitalizacji i udostępnienia zbiorów oraz stworzenia systemu informatycznego i narzędzi dla publiczności, które służyć będą dzieleniu się  zasobami. To działanie wpisuje się  w dotychczasowe działania Pracowni Otwierania Kultury oraz założenia opracowanego przez nas w latach 2019-2020 Transformatora Kultury.

Otwarta i dostępna Zachęta

Celem projektu jest zapewnienie jak najlepszej dostępności kolekcji Zachęty i towarzyszących jej materiałów kontekstowych (katalogi do wystaw, plakaty, etc). To zadanie tym ważniejsze, że kolekcja Zachęty nie jest na co dzień prezentowana na żadnej wystawie stałej. Jako partner odpowiedzialny za działania IT w projekcie, w pierwszym kroku skoncentrujemy się, wspólnie z Zachętą, nad udoskonaleniem systemu przechowywania i udostępniania cyfrowych zasobów, a w drugim – tworzeniu narzędzi adresowanych do konkretnych grup docelowych. Zdefiniowane zostały dwie grupy, dla których tworzyć będziemy narzędzia: pierwsza to osoby związane z edukacją formalną, druga – osoby z niepełnosprawnościami.

Nasza rola w projekcie

Projekt będzie także okazją do testowania i wdrażania modelowych rozwiązań IT, pozostających w zgodzie z ideą otwartości i dostępności, od lat promowaną przez Zachętę i Centrum Cyfrowe. Jako partner i realizator technologiczny odpowiadamy za cały proces przygotowania nowej platformy informatycznej Zachęty, wraz z powiązanymi narzędziami cyfrowymi. Uczestniczymy na wszystkich etapach tego procesu, począwszy od audytu aktualnych narzędzi i infrastruktury, poprzez wywiady i rozpoznanie potrzeb oraz wybór najlepszych narzędzi do ich realizacji. Wiemy, co jest ważne dla instytucji kultury i potrafimy te wymagania umiejętnie połączyć ze specyfiką języka programistów, adminów i developerów.

Dobre standardy i praktyki

Projekt będzie także okazją do testowania i wdrażania modelowych rozwiązań IT, pozostających w zgodzie z ideą otwartości i dostępności, od lat promowaną przez Zachętę i Centrum Cyfrowe. Dla zespołu Pracowni Otwierania Kultury jest to okazja, by formułowane przez ostatnie lata rekomendacje, dotychczas wdrażane w praktyce w mniejszej skali, dostosować i zaaplikować w dużym projekcie realizowanym przez jedną z czołowych polskich instytucji sztuki. Dlatego też w projekcie przewidziane są szkolenia – nie tylko wewnętrzne, ale i takie, w których udział będą wziąć mogli przedstawiciele innych instytucji. Mamy nadzieję, że będzie to okazja do wymiany wiedzy i promocji dobrych praktyk w sektorze.


OTWARTA ZACHĘTA. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE POLSKICH ZASOBÓW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZE ZBIORÓW ZACHĘTY – NARODOWEJ GALERII SZTUKI ORAZ BUDOWA NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH, ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR KULTURY, ANIMACJA I PROMOCJA SŁUŻĄCE WYKORZYSTANIU I PRZETWARZANIU CYFROWYCH ZASOBÓW KULTURY W CELACH EDUKACYJNYCH, NAUKOWYCH I TWÓRCZYCH.

beneficjent:  Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
wartość całkowita projektu: 7 384 688,10 PLN
wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 630 496,31 PLN
źródła finansowania: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
okres realizacji: 8 czerwca 2020 – 7 czerwca 2023
partnerzy: Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych