Otwarty rząd w Polsce

Czas trwania: 2012

Projekt „Otwarty rząd w Polsce” ma na celu stworzyć podstawy dla modelu otwartego rządzenia w naszym kraju poprzez dwa działania: przygotowanie dokumentu stanowiącego „mapę drogową“ wprowadzenia tego modelu oraz uruchomienie „przestrzeni laboratoryjnej“, w której będą rozwijane i testowane praktyczne rozwiązania, narzędzia oraz aplikacje.

Wdrażanie mechanizmów otwartego rządu prowadzi do zwiększenia zaangażowania obywateli w sferę publiczną i procesy decyzyjne, pogłębia interakcje pomiędzy administracją a obywatelami, oraz skutkuje poprawą jakości rządzenia. Oparty na wartościach takich, jak przejrzystość, otwartość, efektywność i dostępność, model ten wzmacnia współpracę i uczestnictwo, czyli fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.

Zasadniczym elementem otwartego rządu jest otwieranie dostępu do zasobów publicznych i promowanie ich dalszego wykorzystania. Dostęp do publicznych zasobów umożliwia obywatelom użycie ich w twórczy sposób w rozmaitych aplikacjach, lepsze zrozumienie działań instytucji, a w konsekwencji – większe zaangażowanie w sferę publiczną. Otwartość rządu w tym zakresie można rozumieć jako rozszerzenie idei dostępu i ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Równie ważne jest zwiększenie komunikacji państwo-obywatel oraz uczestnictwa obywateli w rządzeniu. Pogłębienie zaangażowania przez wykorzystanie technologii wymaga działań wielu aktorów: administracji (centralnej i samorządowej), biznesu, wreszcie samych obywateli. Istotną rolę spełnić mogą także organizacje pozarządowe: poprzez podnoszenie świadomości tematu, podejmowanie pierwszych inicjatyw oraz wspieranie przemian.

W Polsce wprowadzenie opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne mechanizmów może pomóc rozwiązać wiele problemów, takich jak:

niski poziom dialogu obywatelskiego
brak konsultacji decyzji administracji i ustawodawstwa
deficyt komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami
niewystarczająca transparentność działań rządu i samorządów
niski poziom zaufania do instytucji publicznych.

Projekt „Otwarty rząd w Polsce“ finansowany jest w ramach grantu udzielonego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.