Otwarty rząd w Polsce

Czas trwania: 2013

Idea otwartego rządu to propozycja stosunkowo młoda, ale z powodzeniem przyjmowana przez co raz więcej państw i społeczeństw na całym świecie.

Model oparty na dostępie do informacji i zasobów publicznych oraz procedurach umożliwiających obywatelom uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji należących do domeny publiczno–prawnej pozwala na zwiększenie zaangażowania wszystkich aktorów społecznych w procesy rządzenia państwem.

Rozwiązanie to obejmuje „tradycyjne” działania wzmacniające demokrację partycypacyjną (takie jak konsultacje społeczne, czy dostęp do informacji publicznej) i uzupełnia je o nowe typy działań (takie jak dostęp do danych publicznych oraz ich ponowne wykorzystywanie przez obywateli). Co ważne, idea otwartego rządu jest ściśle związana z postępującym rozwojem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska wraz z pracownią miejskich transformacji Sociopolis opracowało metodologię „otwierania państwa” dostosowaną do polskich realiów, wprawdzie inspirowaną zachodnimi realizacjami, ale w pełni opartą na własnych doświadczeniach i analizie obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej kraju. Wypracowane rozwiązania, instrukcje i scenariusze, adresowane głównie do organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek administracji publicznej (ale też do biznesu) pozwalają przeprowadzić cały proces w sposób interdyscyplinarny w duchu myślenia projektowego (design thinking).