Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści.

Czas trwania: 2012 - 2013

Ponieważ występujemy w imię interesu publicznego, chcieliśmy wiedzieć co o prawie autorskim myślą zwykli ludzie.

Badaliśmy grupy dobrane pod kątem częstszego kontaktu z prawem autorskim: nauczycieli, bibliotekarzy, naukowców czy blogerów kulinarnych. Daliśmy tym samym głos użytkownikom, którzy są często nieobecni w debacie na temat polityki kulturowej i kształtu prawa autorskiego. Dowiedzieliśmy się kogo ono ich zdaniem chroni – a kogo powinno chronić? Co jest legalne, a co nie? Główna diagnoza badawcza brzmi: znajdujemy się w stanie zagubienia i powszechnej dezorientacji jak korzystać z treści mających status intelektualnej własności. Reguły prawa rozbiegają się z normami społecznymi i codziennymi praktykami, powodując „anomię prawnoautorską”.

Traktujemy to badanie jako kontynuację prac badawczych nad nowymi obiegami treści, zapoczątkowanych badaniem “Obiegi kultury”. Mamy nadzieję, że jego wyniki wpłyną na dyskusję o kierunku reformy prawa autorskiego i edukacji prawnoautorskiej w Polsce.

Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego