Stop TTIP

Czas trwania: 2014

Obszary działań: Otwarta nauka

Centrum Cyfrowe jest sygnatariuszem stanowiska europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ostrzegającego przed umową o wolnym handlu TTIP.

Stanowisko to podpisaliśmy jako autonomiczna jednostka naukowo-badawcza w Fundacji Projekt: Polska. Stoimy na stanowisku, że poufny tryb negocjowania tej umowy handlowej, której realizacja wpłynie na życie wielu milionów Europejek i Europejczyków, jest zaprzeczeniem standardów demokratycznych i godzi w fundamentalne prawa i wolności obywatelskie, na jakich zbudowano Unię Europejską.

Podpisaliśmy stanowisko ponieważ sprzeciwiamy się dalszemu wzmacnianiu mechanizmów arbitrażowych ISDS i tworzeniu struktur zarządzania pozwalających na modyfikowanie umowy za zamkniętymi drzwiami po jej ratyfikacji. Nie zgadzamy się na otwieranie drogi do prywatyzacji i deregulacji usług publicznych, prawa pracy, ochrony środowiska, praw obywatelskich i konsumenckich, dostępu do informacji publicznej i praw cyfrowych, a także wielu innych sfer bez czynnego udziału obywateli Polski i innych krajów europejskich. Ratyfikacja umowy umożliwi bowiem zmiany w tych obszarach z podważeniem demokratycznych norm samostanowienia pozostających w rękach obywateli państw europejskich.

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że władze Fundacji Projekt: Polska mogą zachować odmienny pogląd na negocjacje i inne procesy związane z TTIP. Jako wyodrębniona jednostka fundacji zachowujemy prawo do wypracowania i manifestowania własnych poglądów, zgodnych z wartościami jakimi się kierujemy i z na co dzień wykonywaną przez nas pracą na rzecz wzmocnienia podmiotowości obywateli w demokratycznej Polsce i Europie.