Zapytanie ofertowe – prowadzący warsztaty

Zamawiający Fundacja “Centrum Cyfrowe” szuka wykonawców poniższych zadań podczas dwudniowej hybrydowej konferencji dla bibliotekarzy w Warszawie z transmisją on-line dla uczestników z całej Polski, w dniach 25 – 26 marca 2021 r., w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1. prowadzący warsztat 45–cio minutowy – prowadzenie 45–cio minutowego warsztatu online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji Online. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 12.30 – 15.30
Liczba warsztatów do realizacji: 1
Dopuszcza się, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie jeden 45 – cio minutowy warsztat.
Planowany termin warsztatu to 25 lub 26 marca 2021 roku.

Obowiązki Wykonawcy:
– przygotowanie konspektu warsztatów z głównymi zagadnieniami tematycznymi oraz następnie programu bazującego na rozwijaniu kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy, wraz z przedstawieniem celu warsztatu oraz elementami aktywizującymi uczestników do akceptacji Zamawiającego – na 10 dni przed konferencją
– przeprowadzenie jednego dwugodzinnego warsztatu

Zakres tematyczny warsztatów:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
Zamawiający w ramach realizacji konferencji planuje przeprowadzić 6 warsztatów, w związku z tym w ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą cenowo ofertę.

2. asystent prowadzącego warsztaty dwugodzinne – osoba prowadząca dodatkowe działania w ramach dwugodzinnego warsztatu online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 13.00 – 15.00.
Liczba warsztatów do realizacji: 2, z czego 1 dwugodzinny warsztaty w dniu 25 marca i 1 dwugodzinny warsztaty w dniu 26 marca.
Dopuszcza się, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie jeden dwugodzinny warsztat na dzień.

Obowiązki Wykonawcy:
– bieżący kontakt z uczestnikami online biorącymi udział w warsztatach
– udzielanie odpowiedzi na pytania,
– wykonywanie ćwiczeń z uczestnikami online.

Zakres tematyczny warsztatu:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
Zamawiający w ramach realizacji konferencji planuje przeprowadzić 4 warsztaty, w związku z tym w ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą cenowo ofertę.

3. asystent prowadzącego warsztaty 45–cio minutowe – osoba prowadząca dodatkowe działania w ramach sześciu 45-cio minutowych warsztatów online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. Warsztaty następują po sobie, z zachowaniem 15 – sto minutowych przerw. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 12.30 – 15.30.
Liczba warsztatów do realizacji: 6, z czego 3 w dniu 25 marca i 3 w dniu 26 marca. Każdy warsztat trwa 45 minut godziny.

Obowiązki Wykonawcy:
– bieżący kontakt z uczestnikami online biorącymi udział w warsztatach
– udzielanie odpowiedzi na pytania,
– wykonywanie ćwiczeń z uczestnikami online.

Zakres tematyczny warsztatu:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie

W ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze cenowo oferty.

Składanie ofert:

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oferta powinna zawierać cenę brutto. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej – koszt całkowity (zawiera wynagrodzenie netto, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę).

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: spoledoferty@centrumcyfrowe.pl. Załącznikiem powinien być wypełniony formularz ofertowy dostępny tutaj.

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC