Zapytanie ofertowe – prowadzący warsztaty

Zamawiający Fundacja “Centrum Cyfrowe” szuka wykonawców poniższych zadań podczas dwudniowej hybrydowej konferencji dla bibliotekarzy w Warszawie z transmisją on-line dla uczestników z całej Polski, w dniach 25 – 26 marca 2021 r., w ramach projektu „Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

1. Prowadzący warsztat dwugodzinny – prowadzenie dwugodzinnego warsztatu online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatu w godzinach 13.00 – 15.00.
Liczba warsztatów do realizacji: 1
Dopuszcza się, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie jeden dwugodzinny warsztat.
Planowany termin warsztatu to 25 lub 26 marca 2021 roku.

Obowiązki prowadzącego warsztat:
– przygotowanie konspektu warsztatów z głównymi zagadnieniami tematycznymi oraz następnie programu bazującego na rozwijaniu kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy, wraz z przedstawieniem celu warsztatu oraz elementami aktywizującymi uczestników do akceptacji Zamawiającego – na 10 dni przed konferencją
– przeprowadzenie jednego dwugodzinnego warsztatu

Zakres tematyczny warsztatu:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie

Zamawiający w ramach realizacji konferencji planuje przeprowadzić 4 warsztaty, w związku z tym w ramach tej części zamówienia

Zamawiający wybierze cztery najkorzystniejsze cenowo oferty, jeden prowadzący na jeden warsztat.

2. prowadzący warsztat 45–cio minutowy – prowadzenie 45–cio minutowego warsztatu online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji Online. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 12.30 – 15.30
Liczba warsztatów do realizacji: 1
Dopuszcza się, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie jeden 45 – cio minutowy warsztat.
Planowany termin warsztatu to 25 lub 26 marca 2021 roku.

Obowiązki Wykonawcy:
– przygotowanie konspektu warsztatów z głównymi zagadnieniami tematycznymi oraz następnie programu bazującego na rozwijaniu kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy, wraz z przedstawieniem celu warsztatu oraz elementami aktywizującymi uczestników do akceptacji Zamawiającego – na 10 dni przed konferencją
– przeprowadzenie jednego dwugodzinnego warsztatu

Zakres tematyczny warsztatów:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
Zamawiający w ramach realizacji konferencji planuje przeprowadzić 6 warsztatów, w związku z tym w ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze sześć najkorzystniejszych cenowo ofert, jeden prowadzący na jeden warsztat.

3. asystent prowadzącego warsztaty dwugodzinne – osoba prowadząca dodatkowe działania w ramach dwugodzinnego warsztatu online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 13.00 – 15.00.
Liczba warsztatów do realizacji: 2, z czego 1 dwugodzinny warsztaty w dniu 25 marca i 1 dwugodzinny warsztaty w dniu 26 marca.
Dopuszcza się, aby jedna osoba prowadziła maksymalnie jeden dwugodzinny warsztat na dzień.

Obowiązki Wykonawcy:
– bieżący kontakt z uczestnikami online biorącymi udział w warsztatach
– udzielanie odpowiedzi na pytania,
– wykonywanie ćwiczeń z uczestnikami online.

Zakres tematyczny warsztatu:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
Zamawiający w ramach realizacji konferencji planuje przeprowadzić 4 warsztaty, w związku z tym w ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze cenowo oferty, jeden prowadzący na jeden warsztat na dzień.

4. asystent prowadzącego warsztaty 45–cio minutowe – osoba prowadząca dodatkowe działania w ramach sześciu 45-cio minutowych warsztatów online dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji. Uczestnikami warsztatów będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. Warsztaty następują po sobie, z zachowaniem 15 – sto minutowych przerw. W pojedynczym warsztacie weźmie udział około 25 osób. Warsztaty realizowane będą dla uczestników online, poprzez transmisję wizji i dźwięku osoby prowadzącej z miejsca konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Czas trwania warsztatów w godzinach 12.30 – 15.30.
Liczba warsztatów do realizacji: 6, z czego 3 w dniu 25 marca i 3 w dniu 26 marca. Każdy warsztat trwa 45 minut godziny.

Obowiązki Wykonawcy:
– bieżący kontakt z uczestnikami online biorącymi udział w warsztatach
– udzielanie odpowiedzi na pytania,
– wykonywanie ćwiczeń z uczestnikami online.

Zakres tematyczny warsztatu:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie

W ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą cenowo ofertę.

5. prowadzący/moderator krótkich wystąpień – osoba prowadząca/moderująca sesje krótkich wystąpień online uczestników konferencji w czasie trwania wydarzenia, w jednej z sal/pokoi warsztatowych. Prezenterami będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. Każde wystąpienie będzie trwało 7 minut i co 7 minut następuje zmiana osoby prezentującej. Praca z miejsca realizacji konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji.
Łączna liczba godzin realizacji: 5 godziny w ciągu dwóch dni (po 2,5 godziny 25 i 26 marca, 12.30 – 15.00).
Obowiązki Wykonawcy:
– pilnowanie długości poszczególnych wystąpień w seriach 7 – mio minutowych
– prowadzenie aktywnych przerw dla uczestników
– pomoc techniczna występującym uczestnikom
W ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą cenowo ofertę.

6. prowadzący debatę – osoba prowadząca debatę online transmitowaną dla uczestników konferencji Spółdzielnia Otwartej Edukacji Online na podstawie przygotowanych przez Zamawiającego wcześniej pytań. Uczestnikami debaty będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. Debata zakłada możliwość zadawania pytań przez prowadzącego i publiczność w studio oraz w domach. Praca z miejsca realizacji konferencji. W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna i związany z nim brak możliwości wyjścia z domu) dopuszcza się realizację warsztatów w formie zdalnej, z innego miejsca niż miejsce konferencji. W debacie weźmie udział łącznie 4 zaproszonych gości (również obecnych w studio, bądź w domu).
Łączna liczba godzin realizacji: 1 godzina, pierwszy dzień konferencji 25 marca, godz. 11.00 – 12.00.

Obowiązki Wykonawcy:
– Zadawanie pytań uczestnikom debaty
– Udzielanie głosu uczestnikom debaty
– Umożliwianie zadawania pytań uczestnikom online debaty

Zakres tematyczny debaty:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
W ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą cenowo ofertę.

7. prelegent/ekspert podczas debaty – osoba biorąca udział w debacie dotyczącej rozwijania kompetencji cyfrowych wśród bibliotekarzy z całej Polski. Uczestnikami debaty będą bibliotekarze oraz osoby związane z edukacją, z całej Polski. Debata oparta na zadawaniu pytań przez prowadzącego i publiczność w studio oraz w domach w ramach tematyki konferencji.
Łączna liczba godzin realizacji: 1 godzina, pierwszy dzień konferencji 25 marca, godz. 11.00 – 12.00.
Obowiązki Wykonawcy:
– Odpowiadanie na pytania zadane przez osobę prowadzącą debatę
– Odpowiadanie na pytania zadane przez uczestników online debaty

Zakres tematyczny debaty:
– rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie, tworzenie i dzielenie się otwartymi zasobami edukacyjnymi
– korzystanie z nowoczesnych technologii wśród osób zajmujących się edukacją dzieci i dorosłych
– prawa autorskie
W ramach tej części zamówienia Zamawiający wybierze cztery najkorzystniejsze cenowo oferty, jako czterech uczestników debaty.

Składanie ofert:

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oferta powinna zawierać cenę brutto. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej – koszt całkowity (zawiera wynagrodzenie netto, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę).

Oferty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: spoledoferty@centrumcyfrowe.pl. Załącznikiem powinien być wypełniony formularz ofertowy dostępny tutaj.

loga sponsora projektu z POPC
Tytuł: loga sponsora projektu z POPC