Centrum Cyfrowe członkiem koalicji Copyright for Creativity

14 marca 2013 roku Centrum Cyfrowe zostało oficjalnie przyjęte jako członek koalicji Copyright for Creativity.
Copyright for Creativity (C4C)to szeroka koalicja organizacji międzynarodowych, biznesu i organizacji pozarządowych, której celem jest reforma prawa autorskiego służąca wsparciu kreatywności, innowacji, konkurencyjności i interesu publicznego. C4C zakłada, że obecnie system prawa autorskiego zbytnio skupia się na kwestiach ochrony i egzekwowania praw – i opowiada się za wdrażaniem konstruktywnych strategii prawa auotrskiego, opartych w szczególności na zmodernizowanym i mocniejszym systemie ograniczen i wyłączeń (exceptions and limitations).
Więcej informacji na stronie C4C.