Centrum Cyfrowe na VII OFIP-ie

Organizacje pozarządowe tworzą w ramach grantów ze środków publicznych liczne, różnego rodzaju zasoby. Reguły ich udostępniania są często nieklarowne. Brak jest jasnych standardów i uogólnionego namysłu nad zasadami udostępniania, które pracowałyby na korzyść danej organizacji.

Powodów, by szeroko udostępniać tworzone zasoby jest wiele. Do najważniejszych należy zasada efektywności wydatkowania środków publicznych, ale też normy trzeciego sektora – związane ze współpracą i wymianą wiedzy między organizacjami. W ostatnich latach pod hasłem otwartości zasobów publicznych szereg organizacji podjęło działania zmierzające do wprowadzenia jasnych norm udostępniania zasobów finansowanych publicznie – np. w ramach Programów Operacyjnych. Reguły takie zostały wprowadzone w pojedynczych konkursach – prowadzonych m.in. przez MSZ, MKiDN czy MEN. Brak ciągle jednolitej regulacji tej kwestii – tymczasem istotne staje się określenie reguł udostępniania zasobów w zaczynającej się perspektywie finansowej 2014-2020.

W poniedziałek, 15 września, o godzinie 9:30 w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych Centrum Cyfrowe poprowadzi sesję tematyczną „Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się swoimi zasobami?”. Ma ona dwojaki cel. Po pierwsze, służy przedstawieniu zagadnienia – zarówno na poziomie polityki publicznej państwa, norm trzeciego sektora, jak i praktyki organizacji pozarządowych. Chcemy w szczególności przedstawić realizowany przez naszą organizację projekt “Otwarte NGO”. Po drugie, chcemy przedyskutować ideę dzielenia się zasobami – by poznać, na ile jest to kwestia istotna dla organizacji uczestniczących w OFIP.  Sesja skierowana będzie do organizacji zainteresowanych kwestią reguł i dobrych praktyk udostępniania swoich zasobów. Do udziału w sesji zaprosimy organizacje mające już doświadczenia w otwartym dzieleniu się zasobami: Fundację Aktywizacja, Federację Mazowia, Fundację Batorego, Fundację Orange oraz Koalicję Otwartej Edukacji.

Podczas tegorocznego OFIP-u weźmiemy także udział jako paneliści w organizowanej przez Fundację Nowoczesna Polska sesji „Media społecznościowe czy media społeczne? O kompetencjach medialnych trzeciego sektora”, podczas której spróbujemy odpowiedzieć na pytania takie jak: czy jako organizacje pozarządowe naprawdę umiemy korzystać z nowych technologii? Czy robimy to świadomie? Jakie są nasze, przedstawicielek i przedstawicieli trzeciego sektora, kompetencje medialne?

Obie sesje odbędą się w poniedziałek, 15 września przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej organizatora: http://ofip.eu/.