Czytamy sprawozdanie finansowe Fundacji „Centrum Cyfrowe”

Rada Fundatorów Fundacji “Centrum Cyfrowe” przyjęła sprawozdania z działalności i finansowe za rok 2018, przedstawione przez Zarząd Fundacji. Przygotowaliśmy krótkie omówienie części finansowej sprawozdania z analizą kilku podstawowych wskaźników. Oba dokumenty dostępne są na stronie organizacji, w zakładce O nas/Sprawozdania.

Rada Fundatorów Fundacji “Centrum Cyfrowe” przyjęła sprawozdania z działalności i finansowe za rok 2018, przedstawione przez Zarząd Fundacji. Przygotowaliśmy krótkie omówienie części finansowej sprawozdania z analizą kilku podstawowych wskaźników. Oba dokumenty dostępne są na stronie organizacji, w zakładce O nas/Sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Fundacji “Centrum Cyfrowe” składa się z trzech obowiązkowych części, czyli bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Bilans prezentuje stan majątku Fundacji na dzień 31.12.2018 (Aktywa) oraz źródła finansowania tego majątku (Pasywa). Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym prezentuje przychody Fundacji oraz koszty ponoszone w związku z jej działalnością w roku 2018.

 

Aktywa

Stan całości majątku Fundacji na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 925 219,28 zł. Na koniec 2018 roku przeważał tzw. majątek obrotowy, czyli przede wszystkim środki pieniężne zgromadzone na kontach. Dzięki umowom podpisanym ze stałymi partnerami finansowymi na kolejne lata (m.in. Fundacja Williama i Flory Hewlett oraz Open Society Institute) Fundacja zapewniła sobie finansowanie działań w kluczowych obszarach, a potrzebne środki zostały zgromadzone na kontach bankowych.

Stan majątku trwałego Fundacji zmniejszył się o koszty amortyzacji portalu Otwarte Zabytki.

 

Pasywa

W 2018 roku kapitał podstawowy nie został zwiększony i pozostaje na poziomie funduszu założycielskiego. Kapitały własne stanowiły na dzień 31.12.2018 roku prawie 20% wszystkich dostępnych środków, co pozwala elastycznie planować budżet.

Środki w wysokości 744.565,69 zł zostały zarezerwowane na cele rozliczeń w 2019 roku. Są to przede wszystkim fundusze celowe przeznaczone na działania w obszarach otwartej edukacji i prawa autorskiego.

Fundacja wypracowała zysk w wysokości 104.619,12 zł, który decyzją Zgromadzenia Fundatorów został przeznaczony na utworzenie funduszu rezerwowego na kolejne lata.

Fundacja w 2018 roku nie zaciągała kredytów w celu finansowania działalności statutowej.

 

Płynność finansowa

Fundacja znajduje się w bezpiecznej sytuacji związanej z płynnością finansową, czyli dostępnością gotówki potrzebnej na zapłatę zobowiązań. Na koniec roku 2018 aktywa obrotowe, z których zdecydowaną większość stanowiły szybko dostępne środki zgromadzone na kontach bankowych, pozwalały w całości zapłacić bieżące zobowiązania (krótkoterminowe).

 

Rachunek zysków i strat

Przychody Fundacji wyniosły w 2018 roku 1.675.189,79 zł. Zdecydowana większość z nich  (ponad 71%) pochodziła z dotacji na realizację celów statutowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Wsparły realizację kluczowych celów działania Centrum Cyfrowego, czyli:

  1. Kompetentni użytkownicy. Wspieramy podnoszenie kompetencji związanych z otwartością i współdziałaniem. W 2018 roku m.in. zorganizowaliśmy kursy stacjonarny i internetowy dla nauczycieli “Spółdzielnia Otwartej Edukacji – matematyka” oraz międzynarodową konferencję sieci Open Education Network pod hasłem Cooperation changes everything.
  2. Otwarte instytucje. Sprawiamy, że instytucje w większym stopniu działają w sposób otwarty realizując swoją społeczną misję. W 2018 roku ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego uruchomiliśmy cykl warsztatów dla pracowników instytucji kultury pod hasłem “Transformacja Cyfrowa w Instytucjach Kultury”.
  3. Dobre regulacje. Działamy na rzecz dostosowania przepisów oraz wykorzystania narzędzi prawnych tak, by wspierać potrzeby i prawa użytkowników związane z otwartymi obiegami zasobów w internecie. W 2018 roku działaliśmy m.in. na rzecz jak najkorzystniejszych dla zwykłych użytkowników internetu rozwiązań w ramach europejskiej reformy prawa autorskiego.
  4. Społeczny wymiar technologii. Diagnozujemy zmiany społeczne i kulturowe zachodzące w społeczeństwie pod wpływem technologii cyfrowych. Wprowadzamy do dyskursu o technologii perspektywę obywatelską, troski o otwartość i o dobro wspólne. W 2018 roku m.in. wspólnie z naszymi europejskimi partnerami opracowaliśmy propozycję nowych ram dla tworzenia cyfrowych polityk w Unii Europejskiej, dla której podstawą są decentralizacja, dobro wspólne, rola instytucji publicznych oraz suwerenność obywateli.

Szczegółowe informacje o działaniach Centrum Cyfrowego w 2018 roku znajdują się w sprawozdaniu merytorycznym.

 

Znacząco w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła sprzedaż w ramach prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Nasze usługi znajdują odbiorców zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Ok ⅕  przychodów przyniosły usługi projektowania i wdrażania narzędzi cyfrowych realizowane przez Pracownię Otwartej Kultury, których odbiorcami są przede wszystkim instytucje kultury i organizacje pozarządowe. W 2018 roku mieliśmy przyjemność współpracować m.in. z Uniwersytetem Warszawskim przy projekcie “Otwarty Kampus”, Muzeum Warszawy przy audycie dostępności dla użytkowników stron www instytucji, Ministerstwem Cyfryzacji i Fundacją Techsoup przy organizacji hackathonu “Otwarte dane”.

Ponad ¼ przychodów z działalności gospodarczej stanowią usługi badawcze. W 2018 roku opracowaliśmy m.in. Raport ze strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych obywateli państw, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie wraz z rekomendacją działań właściwych w przypadku Polski na zamówienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz podsumowanie wdrożenia w Polsce dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla sieci Spark (Spark Legal Network).

Struktura kosztów działalności Fundacji pozostaje podobna do lat ubiegłych. Zdecydowana większość to koszty wynagrodzeń pracowników (razem z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami z nimi związanymi) oraz koszty usług zewnętrznych. Wynika to z charakteru prowadzonej działalności, bazującej na wiedzy i umiejętnościach zespołu oraz zewnętrznych współpracowników i kontrahentów.