Głos społeczeństwa obywatelskiego musi być słyszalny w dyskusji o implementacji.

Nareszcie Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że państwa członkowskie mają czas do 7 czerwca 2021 roku na implementację dyrektywy do porządku krajowego.

Najbardziej kontrowersyjny artykuł dyrektywy – 17 (wcześniej znany jako 13), dotyczący kwestii odpowiedzialności platform internetowych za treści zamieszczane przez użytkowników, zawiera bardzo ciekawy pomysł na szukanie porozumienia. Komisja Europejska ma za zadanie facylitować dialog między różnymi zainteresowanymi stronami w celu wypracowania najlepszych pomysłów na implementację artykułu 17.

„Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, organizuje dialog zainteresowanych stron, aby omówić najlepsze praktyki w zakresie współpracy między dostawcami usług udostępniania treści online a podmiotami uprawnionymi. Komisja – w porozumieniu z dostawcami usług udostępniania treści online, podmiotami uprawnionymi, organizacjami użytkowników i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami oraz uwzględniając wyniki rozmów zainteresowanych stron – wydaje wytyczne dotyczące stosowania niniejszego artykułu, w szczególności w odniesieniu do współpracy, o której mowa w ust. 4. Przy omawianiu najlepszych praktyk w szczególności uwzględnia się, między innymi, potrzebę wyważenia praw podstawowych oraz stosowania wyjątków i ograniczeń. Do celów dialogu zainteresowanych stron organizacje użytkowników mają dostęp do odpowiednich informacji przekazanych przez dostawców usług udostępniania treści online na temat funkcjonowania ich praktyk w odniesieniu do ust. 4.”

Dzisiaj, wraz z innymi organizacjami zajmującymi się prawami cyfrowymi, wystosowaliśmy do Komisji Europejskiej list w sprawie tego procesu. Chcemy, by nasz głos był słyszalny i uznany za ważny – artykuł 17 dotyczy też praw cyfrowych, a nie tylko kwestii rozliczeń finansowych. Dlatego chcemy być obecni przy stole negocjacyjnym i razem szukać rozwiązań, jak najlepiej implementować kontrowersyjny przepis.

Heavyweight champion Jack Dempsey
Tytuł: Heavyweight champion Jack Dempsey
ccby
Autor: nieznany, z kolekcji Library and Archives Canada