Koalicja „Copyright for Creativity” publikuje „The Copyright Manifesto”

Screenshot 2015-01-19 08.01.36

Copyright 4 Creativity (C4C), koalicja 35 organizacji reprezentujących biblioteki, trzeci sektor i firmy technologiczne (której jesteśmy członkiem) opublikowała dziś swój manifest w kwestii prawa autorskiego. Manifest jest głosem w toczącej się obecnie na poziomie europejskiej dyskusji o reformie prawa autorskiego. Przekaz dokumentu jest prosty: Pora naprawić prawo autorskie!

Punktem wyjścia jest analiza wad obecnego systemu prawa autorskiego i wynikajacych z niego negatywnych skutków dla użytkowników, biznesu, innnowacji i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Wśród największych wad manifest wymienia zbyt długi okres ochrony, przestarzały zbiór wyjątków zapewniający dozwolony użytek, brak harmonizacji przepisów w skali europejskiej.

W odpowiedzi, manifest postuluje zmiany oparte na czterech podstawowych rekomendacjach:

  • Uproszczenie i modernizacja systemu prawa autorskiego poprzez aktualizację istniejących wyjątków i ograniczeń, dodanie nowych (m.in. dla tworzenia treści typu user generated content oraz prowadzenia text and data mining) oraz dodanie otwartej normy zapewniającej elastyczność systemu wyjątków w przyszłości;
  • Harmonizacja przepisów prawa autorskiego w Unii Europejskiej poprzez wprowadzenie wymogu implementacji wszystkich wyjątków określonych w Dyrektywie przez państwa członkowskie;
  • Skrócenie okresu ochrony praw autorskich (w tym praw pokrewnych oraz praw ochrony baz danych) i wprowadzenie mechanizmu rejestracji, który ułatwi przechodzenie dzieł do domeny publicznej
  • Naprawa dysfunkcyjnych aspektów stosowania i egzekwowania praw autorskich, poprzez dostosowanie przepisów do rzeczywistości cyfrowej w miejsce ciągłego wzmacniania egzekucji przepisów, poprzez przeprowadzenie gruntownej ekonomicznej analizy wpływu prawa autorskiego na obiegi kultury, poprzez utrzymanie ograniczeń odpowiedzialności pośredników.

C4C nie jest jedyną organizacją zabiegającą o znaczącą reformę prawa autorskiego w Europie. Pod koniec grudnia 2014, European Copyright Society, złożone z czołowych europejskich akademików i badaczy zajmujących się prawem autorskim) wysłała list do Komisarza Oettingera, wzywając go do gruntownej reformy. Jednym z postulatów stowarzyszenia jest wprowadzenie w Europie jednolitego, europejskiego systemu prawa autorskiego.

Pobierz manifest (PDF).