List otwarty do organizatorów i uczestników I Kongresu Muzealników Polskich

Od wczoraj trwa w Łodzi I Kongres Muzealników Polskich. Z tej okazji Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do jego organizatorów i uczestników list otwarty z propozycją wspólnych działań na rzecz zwiększenia dostępności prawnoautorskiej digitalizowanych i udostępnianych online zbiorów muzealnych oraz propozycjami uzupełnień do tekstu uchwał Kongresu.

Proponujemy wpisanie do teksu kongresowych uchwał dwóch zasadniczych stwierdzeń:

1. cyfrowe odwzorowania muzealiów nie stanowią osobnego przedmiotu prawa autorskiego,

2. zasoby znajdujące się w Domenie Publicznej powinny być udostępniane w sposób otwarty, bez dodatkowych ograniczeń prawnych i technicznych.

Obie  powyższe  kwestie  pokrywają  się  ze  stanowiskiem  Komisji  Europejskiej,  odzwierciedlonym  w  zaleceniach przedstawionych   przez   Europeanę oraz   rekomendacjach   sieci   COMMUNIA,   a   także  efektami  prac  zespołu  eksperckiego  powołanego  przez  Narodowy  Instytut  Muzealnictwa  i  Ochrony  Zbiorów,  zawartymi  w  broszurze  „Prawne  aspekty  digitalizacji  i  udostępniania  danych  muzealnych  przez  internet”.    Obie  kwestie  stanowią  podstawę dla  otwartego  dostępu  do  cyfrowych  zbiorów  muzealnych   i   powiązanych   z   nimi   metadanych,   które   powinno   być   priorytetem   finansowym   w  rządowych  i  samorządowych  wieloletnich  programach  operacyjnych  oraz w  programach  rozwoju  społeczno-­gospodarczego.

Uchwała  Kongresu  reprezentującego  polskie  środowisko  muzealne  może  skłonić  Prawodawców,  by  w   toku   prac   nad   reformą   prawa   autorskiego   uwzględnili   rozwiązania   ułatwiające   muzeum  swobodne   udostępnianie zbiorów   w   internecie   oraz  -­ dzięki   odpowiednim   programom  finansowym  -­ wspierali   tworzenie   i   rozwijanie  infrastruktury   niezbędnej   do   digitalizacji   i udostępniania  muzealiów  oraz  budowania  kompetencji  pracowników sektora.

Pełna treść listu dostępna jest pod tym linkiem.