Ogólnopolska Sieć Edukacyjna –  stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach projektu założeń ustawy

Ministerstwo Cyfryzacji właśnie zakończyło konsultacje projektu założeń do bardzo ważnej ustawy – o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Uruchomienie OSE ma umożliwić wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Polsce m.in. poprzez:

  • zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
  • dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
  • zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

Zgadzamy się z ideą utworzenia OSE i popieramy  ogólne założenia opisane w projekcie. Mamy jednak zastrzeżenia dotyczące  wdrożenia standardów wynikających z koncepcji otwartości, tak dotyczącą udostępnianych treści (kwestia otwartości zasobów edukacyjnych) jak i usług (kwestia neutralności OSE).

Uważamy, że polityka otwartości OSE powinna wpisywać się w szersze standardy otwartości wypracowywane w odniesieniu do otwartych danych i wdrażane w ramach realizacji Programu Otwierania Danych Publicznych. Należy oczywiście brać pod uwagę różnice między danymi publicznymi a zasobami edukacyjnymi. Uważamy jednak, że także w odniesieniu do zasobów edukacyjnych, dostępnych poprzez OSE, można wypracować standardy otwartości publicznych zasobów edukacyjnych. Proponujemy też, by ogólny model repozytorium OSE opierał się na podobnej koncepcji agregacji zestandaryzowanych danych co Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

W  2016 roku opublikowaliśmy raport “Cyfryzacja polskiej edukacji” w którym prezentujemy  koncepcję cyfryzacji edukacji nakierowaną na nadrzędne cele pedagogiczne, a opartą na czterech filarach: infrastrukturze dostępowej, sprzęcie, zasobach edukacyjnych i kompetencjach nauczycieli. Uważamy, że koncepcja OSE powinna zakładać realizację tych samych elementów.

W naszym stanowisku podkreślamy też kluczową rolę  otwartych zasobów edukacyjnych. Uważamy, że projekt założeń powinien wprost regulować zagadnienia dostępności prawnej utworów, które będą za jego pomocą dostarczane uczniom i nauczycielom.

Pobierz całe stanowisko (PDF)