Open Government Partnership – propozycje zobowiązań przekazane rządowi

Grupa 13 organizacji pozarządowych (w tym członkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Cyfrowe) wystosowało odpowiedź na list otrzymany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów. Do listu dołączone zostały propozycje zobowiązań rządu w ramach udziału w Partnerstwie.  Wśród istotnych kwestii, do których zdaniem sygnatariuszy, Polska powinna się zobowiązać, należą m.in.:

  • zwiększenie kompetencji urzędników wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych i narzędzi komunikacji sieciowej
  • wprowadzenie otwartych mechanizmów konsultacji społecznych jako stałego elementu procesu decyzyjnego, w tym rozwiązań informatycznych pozwalających prowadzić publiczne konsultacje w Sieci.
  • zmiana przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych ustaw powodujących faktyczne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej po przeprowadzeniu ewaluacji ich  dotychczasowego funkcjonowania.
  • reforma Biuletynu Informacji Publicznej (usprawnienie działania platformy elektronicznej Biuletynu Informacji Publicznej: integracja danych, jednolity zapis informacji, kompatybilność poszczególnych serwisów oraz rozpropagowania BIP jako źródła informacji dla obywateli).
  • stworzenie centralnego repozytorium danych, w którym dane pochodzące z organów administracji będą gromadzone w taki sposób, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie (publikacja w otwartych, możliwych do maszynowej analizy formatach).
  • popularyzowanie idei otwartości poprzez: działania edukacyjne (wśród obywateli, decydentów i urzędników); rozwiązania systemowe: zapewnienie otwartości systemów informatycznych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby oprogramowania; rozwiązania prawne: stworzenie ram prawnych do otwartego licencjonowania zasobów publicznych.