Oświadczenie w sprawie procesu Ostrowskiego i Tarkowskiego przeciw KIPA i Strzemboszowi

Warszawa, dnia 28 marca 2014 roku
Oświadczenie
My niżej podpisani, oświadczamy, iż wspólnie postanowiliśmy nie kontynuować toczącego się sporu sądowego. Strony wycofały się ze stwierdzeń, które mogłyby być odbierane jako naruszenie godności bądź jako zarzuty naruszania prawa, uzyskiwania osobistych korzyści majątkowych lub korzyści przez uczestników rynku czy też braku integralności zawodowej.
Oświadczamy także, że prowadząc debatę dotyczącą przyszłości Internetu i własności intelektualnej i stojąc częstokroć na zasadniczo odmiennych stanowiskach, nie zarzucamy sobie i nie zarzucaliśmy nawzajem działań, które można by odebrać jako naruszające etykę zawodową i prawo.
Dlatego wspólnie chcemy podkreślić, że będziemy dalszą debatę – która jest potrzebna i istotna społecznie – prowadzić z uwzględnieniem zasad wzajemnego szacunku unikając sformułowań, które wykraczałyby poza merytoryczną dyskusję.
Igor Ostrowski
Maciej Strzembosz
Alek Tarkowski
(Wersja PDF)