Otwarty list ws. zapewnienia zróżnicowanej reprezentacji poglądów w grupie roboczej PE ds. własności intelektualnej i reformy prawa autorskiego

24 europejskie instytucje (w tym Centrum Cyfrowe) reprezentujące organizacje pozarządowe, biblioteki, muzea oraz środowiska technologiczne podpisały list otwarty w sprawie zapewnienia zróżnicowanej reprezentacji poglądów wśród ekspertów powoływanych przez grupę roboczą Parlamentu Europejskiego ds. własności intelektualnej i reformy prawa autorskiego. Wyniki ich prac mają stanowić podstawę dla dalszych prac legislacyjnych w zakresie europejskiej reformy prawa autorskiego.

Na spotkaniu inauguracyjnym w grudniu 2014 roku przewodniczący Komisji Prawnej Pavel Svoboda zapewniał, że celem grupy jest wysłuchanie wszystkich zainteresowanych stron w debacie dotyczącej reformy prawa autorskiego. Zróżnicowania poglądów nie widać jednak wśród ekspertów powoływanych przez grupę. Przeważają głosy przedstawicieli przemysłów kreatywnych i autorów, podczas gdy w debacie o prawie autorskim potrzebne jest holistyczne podejście, które można osiągnąć gdy reprezentowane jest pełne spektrum interesariuszy. Dlatego rozmawiając o zmianach prawnych w środowisku cyfrowym głos użytkowników, organizacji pozarządowych czy instytucji kultury powinien zostać wysłuchany.

Grupa robocza rozpoczęła swoją działalności na początku tego roku. Została powołana w związku z jednym z głównych priorytetów Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, czyli stworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Europie. W tym obszarze ważniejszą z potrzeb jest reforma prawa autorskiego nastawiona na modernizację i dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii. W skład grupy wchodzą przedstawiciele czterech Komisji Parlamentu Europejskiego (w większości członków Komisji Prawnej), który prace koordynowane są przez MEP Jean-Marie Cavada przychylnego środowiskom reprezentującym wydawców, producentów i organizacje zbiorowego zarządzania.