Prawo autorskie w służbie edukacji

Dozwolony użytek edukacyjny w całej Unii Europejskiej powinien wspierać transgraniczny szeroki dostęp do twórczości i ponowne wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych. Stowarzyszenie Communia, którego członkiem jest Centrum Cyfrowe, opublikowało policy paper poświęcone wykorzystaniu prawa autorskiego w służbie edukacji.

Najlepszym sposobem, aby osiągnąć właściwą równowagę pomiędzy interesami twórców a potrzebami środowiska edukacyjnego, jest takie sformułowanie na poziomie Unii Europejskiej przepisów regulujących dozwolony użytek edukacyjny, aby przepisy te:

– odpowiadały na lokalne i transgraniczne potrzeby;

– stanowiły zharmonizowany wyjątek od prawa autorskiego na terenie całej Unii;

– były obowiązkowe;

– były neutralne w odniesieniu do używanych nośników, formatu i technologii;

– były elastyczne;

– obejmowały wszystkie rodzaje zastosowań edukacyjnych pod warunkiem, że zastosowania te są zgodne z uczciwymi praktykami.

Uważamy, że przepisy dotyczące dozwolonego użytku edukacyjnego są niezwykle ważne, gdyż licencjonowanie nigdy nie będzie adekwatną odpowiedzią na potrzeby środowiska edukacyjnego.

Policy paper (w języku angielskim) można przeczytać online lub pobrać w formacie PDF.