Raw Salad

Na co rząd wydaje pieniądze?  Jaki jest stosunek liczby kobiet i mężczyzn na listach wyborczych a jaki w sejmikach? Tego typu pytania zadają sobie co dzień dziennikarze, samorządowcy, pracownicy organizacji pozarządowych i wiele innych grup obywateli. Ustawy budżetowe są dostępne, podobnie dane Państwowej Komisji Wyborczej. Problem pojawia się, gdy nie mamy czasu na studiowanie przepastnych tabel a potrzebujemy możliwie efektywnie przeszukać dostępne dane publiczne pod kątem interesujących nas spraw. Potrzebie szybkiego i efektywnego dostępu do danych publicznych wychodzi naprzeciw Raw Salad (Surowa Sałatka), projekt Centrum Cyfrowego (realizowany w ramach Laboratorium).
Raw Salad to portal składający się z bazy wiedzy oraz dobrze udokumentowanej aplikacji sieciowej, tworzących razem wszechstronny system  pozwalający   obywatelom  na łatwy i ustandaryzowany dostęp do danych publicznych. Głównym przedmiotem wysiłków twórców Raw Salad jest stworzenie efektywnego i przejrzystego systemu poruszania się w gąszczu danych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych użytkownicy portalu dostaną do ręki narzędzie pozwalające łatwo dobrać dane potrzebne im do pracy i dostosować sposób prezentacji danych do ich potrzeb.
Raw Salad pozwala pracować w systemie „Dane-na-rządanie“ („Data-on-Demand“), w którym żadne dane nie są dostarczane bez bezpośredniego żądania – system nie dopuszcza możliwości wyświetlania innych danych, niż te, o które użytkownik zapytał. Tym samym użytkownik nie zostaje w punkcie wyjścia „zalany“ niepotrzebnymi danymi. Paradygmat „Dane-na-rządanie” to nowoczesne i pragmatyczne podejście do danych.
Raw Salad oferuje trzystopniowy tok pracy z danymi. Każdy etap pracy jest reprezentowany przez pojedynczą stronę internetową, co upraszcza interakcję nie petryfikując jej oraz ogranicza liczbę koniecznych przeładowań strony. Kolejne etapy nazwane są: „Wybierz”,  „Przeglądaj”, „Zrozum“.
Ważnym i rewolucyjnym z praktycznego i technologicznego punktu widzenia elementem Raw Salad jest funkcjonalność Rich Download. Pozwala ona pobrać interesujące użytkownika dane na każdym etapie pracy. Zapisane dane dostępne są w formie umożliwiającej dalszą pracę z nimi w dowolnym środowisku (arkusz kalkulacyjny, blog, email itp.). Bardziej zaawansowani użytkownicy Raw Salad z pewnością ucieszą się z faktu, iż funkcjonalność Rich Download jest dostępna zarówno z poziomu samej aplikacji, jak i interfejsu jej programowania (API).
WYBIERZ
Pierwszy etap pracy w Raw Salad polega na wyborze interesującej użytkownika kolekcji danych. Raw Salad pozwala na wybór jednej z dwóch perspektyw spojrzenia na każdą kolekcję danych. Pierwsza obejmuje fundamentalną strukturę danych. Np., budżet państwa może być ujęty zadaniowo lub instytucjonalnie. Druga perspektywa opiera się na predefiniowanych pytaniach. Np., dla danych wyborczych takim pytaniem może być stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wśród kandydatów do rad powiatów.  Można powiedzieć, że pierwsza perspektywa jest bardziej ogólna i ujmuje dane surowe, druga dane przetworzone pod kątem możliwych zastosowań.
PRZEGLĄDAJ
W drugim etapie pracy z danymi Raw Salad  umożliwia przeglądanie danych ujętych w formie zhierarchizowanych tabel. Przeglądając dane użytkownik może wybierać interesujące go dane a także zachowywać interesujące go zbiory danych w formie widoków (podobnych do arkuszy w MS Excel lub Open Office Calc). Ilość widoków jest nieograniczona a każda zmiana w ich obrębie generuje nowy odnośnik bezpośredni (permalink), pozwalający na przechowywanie efektów pracy w formie zakładek oraz na łatwe dzielenie się nimi z innymi użytkownikami.
ZROZUM
To właśnie widoki są podstawą trzeciego etapu pracy, w którym użytkownik otrzymuje wizualizację wybranych przez siebie danych. Etap ten nazywa się „Zrozum“, gdyż dzięki wizualizacji użytkownik ma możliwość łatwego skonfrontowania wyników swojej pracy z danymi ze swoimi potrzebami. Ze strony „Zrozum“ można cofnąć się do wcześniejszych etapów pracy, by wybrać i przejrzeć nowe dane.
Dzięki pragmatycznemu podejściu do tworzenia standardów pracy z danymi publicznymi i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym Raw Salad przyczyni się do zwiększenia dostępności danych publicznych. Tym samym może się stać ważnym narzędziem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szczegółowy opis Raw Salad – modułów, funkcjonalności, specyfikacji – znaleźć można w pliku pdf.
Będziemy wdzięczni za uwagi i komentarze dotyczące specyfikacji technicznej projektu. Informacje kontaktowe znaleźć można we wskazanym wyżej dokumencie.