Rozmowy o reformie prawa autorskiego z ZAIKS-em

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zaprosiło organizacje pozarządowe promujące wolny dostęp do dóbr kultury: Centrum Cyfrowe, Fundację Nowoczesna Polska, Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Internet Society Poland do rozmowy o sytuacji twórców oraz przyszłości praw autorskich, zakresie dozwolonego użytku. Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek, 16 lutego 2012 r, w siedzibie ZAiKS.
Celem spotkania było uzgodnienie znaczenia używanych w rozmowie pojęć i naszkicowanie pola do konsensusu wokół projektów zmian mających przynieść korzyści zarówno twórcom, jak i użytkownikom chronionych utworów. Zdaniem uczestników spotkania niekomercyjne wykorzystanie utworów powinno być legalne i nie wiązać się z ryzykiem prawnym, a naruszanie praw autorskich w celach komercyjnych powinno być skutecznie ścigane.
Rozważano też możliwości obciążenia dostępu do Internetu opłatą na rzecz twórców z tytułu niekomercyjnego wykorzystania utworów i dyskutowano problem czasu trwania ochrony autorskich praw majątkowych.
Przedstawiciel ZAiKS-u dr Michał Komar brał również udział w debacie współorganizowanej przez Centrum Cyfrowe 28 lutego w Zachęcie pt. Jakie prawo autorskie po ACTA?, (zapis debaty na łamach Dwutygodnika).