Rozwój kompetencji cyfrowych – ekspertyza Centrum Cyfrowego i WISE

Oto jest! Ekspertyza Centrum Cyfrowego i Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych przygotowana na potrzeby działań prowadzonych w ramach III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W raporcie kładziemy nacisk na to, że wiele dotychczasowych działań związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych należy zmienić – dotyczy to takich kwestii jak model szkoleniowy, monitoring i ewaluacja szkoleń, katalog kompetencji będący podstawą szkoleń, ewaluacja projektów czy udostępnianie zasobów generowanych w ramach projektów.

Raport przedstawia wyniki badania „Analiza doświadczeń oraz identyfikacja dobrych praktyk w obszarze wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych w kontekście przygotowania szczegółowych zasad wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oraz koordynacji celu tematycznego 2”, które zostało zrealizowane przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Centrum Cyfrowe Projekt: Polska na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Badanie miało na celu dokonanie oceny dotychczasowych inicjatyw z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce. Podczas analiz braliśmy pod uwagę nie tylko cele i założenia programów, ale również ich efektywność oraz dobre praktyki obowiązujące w procesie budowania kompetencji cyfrowych w Polsce i za granicą.

Raport opiera się na relacyjnym ujęciu kompetencji cyfrowych – nowe media traktowane są nie jako odrębny obszar życia, ale wymiar obecny w innych obszarach i ułatwiający funkcjonowanie w nich. Kompetentne użycie Internetu to więc takie, które może się przyczynić do poprawy jakości życia jednostki, a tym samym usprawnić jej funkcjonowanie w istotnym dla niej obszarze.

W raporcie kładziemy nacisk na to, że wiele dotychczasowych działań związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych należy zmienić – dotyczy to takich kwestii jak model szkoleniowy, monitoring i ewaluacja szkoleń, katalog kompetencji będący podstawą szkoleń, ewaluacja projektów czy udostępnianie zasobów generowanych w ramach projektów. Osobny temat stanowi także zarządzanie rozwojem kompetencji cyfrowych: projekty powinny być różnorodne po względem typu działania i grupy docelowej, a jednocześnie elastycznie dopasowujące się do odbiorców. Wiele projektów realizowanych jest przez organizacje i instytucje mające niezbędne zasoby – zarówno te publiczne, jak i prywatne. Dlatego też naszym zdaniem szczególnie ważną rolę odgrywa partnerstwo, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Pobierz ekspertyzę: pdf