Rynek produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce

Badanie rynku produktów, usług i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w Polsce przygotowaliśmy razem z Warszawskim Instytutem Studiów Ekonomicznych, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W raporcie przedstawiliśmy stan obecny, perspektywy i główne bariery dla rozwoju tego rynku oraz rekomendacje dotyczące wsparcia z funduszy europejskich.

Celem badania było uzyskanie podstawy diagnostycznej dla uszczegółowienia i zhierarchizowania kierunków
interwencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w obszarze poprawy dostępności oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP).

Jądro analiz stanowiły zagadnienia związane z cyfrowym udostępnianiem i przetwarzaniem ISP z uwagi na ich oddziaływanie na efektywną podaż ISP ze strony instytucji publicznych oraz popytu ze strony podmiotów wykorzystujących ISP w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Powiązaliśmy analizy ekonomiczne z diagnozą zagadnień informatycznych i prawnych, kluczowych dla ostatecznej postaci interwencji w ramach PO PC.

Ważnym elementem projektu było wykonane przez nas modelowanie ekonomiczne, które umożliwiło kwantyfikację pojemności polskiego rynku ISP oraz perspektyw jego rozwoju. Szerszego tła ilościowego dostarczyła analiza statystyczna i benchmarking wskaźników, dzięki którym ocenie poddano m.in. dystans rozwojowy Polski do liderów ISP. Metody ilościowe uzupełniła analiza kosztów, dająca rozeznanie w dotychczasowych inwestycjach na rzecz ISP.

Pobierz raport (ze strony Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).