Senat, czyli ostatnia szansa dla dozwolonego użytku edukacyjnego – petycja KOED do senatorów

10 lipca 2015 roku, po burzliwym procesie konsultacji i sejmowych debat, Sejm przegłosował projekt nowelizacji prawa autorskiego. Sejmowa uchwała nie zawiera jednak postulowanego przez nas rozszerzenia dozwolonego użytku edukacyjnego. W brzmieniu przyjętym przez Sejm, w jego zakresie nie mieszczą się bowiem biblioteki, muzea, archiwa ani organizacje pozarządowe. Ustawa trafiła obecnie pod obrady w Senacie.

Prace senackie są ostatnią szansą, aby zapewnić swobodę edukacji, która w dzisiejszych czasach nie kończy się na szkolnej ławie. Koalicja Otwartej Edukacji, (stowarzyszenie 32 organizacji działających na obszarze edukacji, nauki i kultury, w tym Centrum Cyfrowe) wystosowała do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu  petycję, w której rekomenduje rozszerzenie definicji “instytucji oświatowej” o archiwa, muzea, biblioteki i organizacje pozarządowe.

Jak czytamy w treści petycjiproponowana reforma prawa autorskiego nie nadąża za cyfryzacją polskiej szkoły, potrzebami wynikającymi z konieczności prowadzenia edukacji medialnej czy różnych form nauczania pozaszkolnego, takich jak chociażby edukacja domowa. Edukacja dzieci i młodzieży coraz częściej prowadzona jest przez biblioteki publiczne, działy edukacyjne w muzeach, ośrodki kultury czy organizacje pozarządowe. Nie trzeba dziś nikomu tłumaczyć, że edukacja trwa przez całe życie i może mieć charakter tak formalny, jak i nieformalny. Tymczasem projekt reformy ustawy o prawie autorskim został napisany tak, jakby działania edukacyjne prowadziły jedynie szkoły.

Mamy nadzieję, że Senatorowie zaproponują zmiany w proponowanej ustawie, które dostosują prawo autorskie do nowoczesnego systemu edukacji.