Stanowisko w sprawie dyrektywy o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi i pokrewnymi

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska zostało zaproszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do udziału w konsultacjach dotyczących projektu dyrektywy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz udzielaniu licencji wieloterytorialnych na wykorzystanie utworów muzycznych na Internetowych polach eksploatacji na rynku wewnętrznym.

Założenia projektu Dyrektywy wpisują się w popierane przez Centrum Cyfrowe dążenie do zmian dotyczących adaptacji prawa autorskiego do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Dyrektywa odnosi się pośrednio do najistotniejszej obecnie kwestii, tj. problemu niekomercyjnej wymiany plików w Internecie („file sharing”). Należy podkreślić, że efektywne i transparentne zbiorowe zarządzanie jest podstawą wielu (jeżeli nie wszystkich) proponowanych modeli uregulowania zjawiska file sharing.

Uważamy, że Dyrektywa regulująca funkcjonowanie europejskich organizacji zbiorowego zarządzania oraz określająca ramy prawne dla pan-europejskiego licencjonowania utworów muzycznych jest dobrym, choć niewielkim krokiem, w kierunku dostosowania prawa autorskiego państw Unii Europejskiej do potrzeb współczesnych technologii. W tym kontekście cieszy przedstawione w uzasadnieniu Dyrektywy stanowisko Komisji, że KE rozważa podjęcie innych środków w celu usprawnienia procesu udzielania licencji w ogóle oraz aktualizację lub dalszą harmonizację wyjątków i ograniczeń wyłącznych praw autorskich i pokrewnych przewidzianych w dyrektywie 2001/29/WE (tzw. „Dyrektywa InfoSoc”).

Nie można jednak pominąć faktu, że Dyrektywa reguluje udzielanie licencji wieloterytorialnych w Internecie jedynie w odniesieniu do utworów muzycznych i jedynie w odniesieniu do praw autorskich do tych utworów.

Centrum Cyfrowe podnosi, że od lat zwraca się uwagę na potrzebę kompleksowej regulacji problemu licencjonowania wszystkich przedmiotów praw autorskich i pokrewnych w Internecie. Działania Komisji w tym zakresie oceniamy jako zdecydowanie zbyt wolne i fragmentaryczne.

Uważamy, że nie można tracić z pola widzenia interesu podmiotów, które powinny stać w centrum systemu zbiorowego zarządu, tj. przede wszystkim interesu indywidualnych twórców i artystów wykonawców. W erze cyfrowej należy tak konstruować europejski system zbiorowego zarządu aby efektywnie uwzględniał także twórczość Internetową indywidualnych użytkowników sieci. Dyrektywa powinna zaproponować mechanizmy umożliwiające takim użytkownikom- twórcom realne uczestniczenie w systemie i czerpanie korzyści finansowych z tworzonych w Internecie treści.

 Pełna treść stanowiska poniżej:

 

Download the PDF file .


 
Wersja PDF