Stanowisko Centrum Cyfrowego w konsultacjach Programu Otwierania Danych Publicznych

Centrum Cyfrowe, w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Cyfryzacji, złożyło stanowisko dotyczące Programu Otwierania Danych Publicznych.  Przede wszystkim chcieliśmy wyrazić poparcie dla Programu Otwierania Danych Publicznych oraz satysfakcję z faktu, że Ministerstwo Cyfryzacji rozwija ten kierunek w celu tworzenia nowoczesnej administracji publicznej w Polsce. Widzimy w programie realizację postulatów sformułowanych przez nas w 2011 roku w Mapie drogowej otwartego rządu w Polsce.

Pełna treść stanowiska wraz z naszymi postulatami dostępna jest w formacie PDF.

Program Otwierania Danych Publicznych przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału informacji gromadzonych przez administrację.

Rekomendacje Centrum Cyfrowego:

  1. Termin „dane publiczne”

Zdajemy sobie sprawę, że termin „dane publiczne” przyjął się jako potoczny odpowiednik terminu „informacje sektora publicznego”. Mająć to na uwadze rekomendujemy bardziej precyzyjne określenie w programie jego zakresu przedmiotowego. Program powinien obejmować nie tylko zdefiniowany ustawowo „zasób publiczny”, ale także inne rodzaje informacji sektora publicznego.
5538036200_72b4ff6903_z

  1. Regulacja kwestii prawnoautorskich

Postulujemy, aby w dokumencie „Standardy interoperacyjności i standardy otwartości danych” zostały zamieszczone standardy dotyczące własności intelektualnej – w szczególności praw autorskich (a właściwie ich braku). Stoimy na stanowisku, że w przeważającej mierze dane publiczne są dokumentami lub materiałami urzędowymi, i jako takie nie są przedmiotem praw autorskich. Świadomość tej kwestii nie jest jednak powszechna w administracji publicznej – standardy mogą być więc ważnym dokumentem zmieniającym stan świadomości urzędników.

  1. Centrum kompetencji ds. otwierania danych publicznych

Rekomendujemy utworzenie centrum kompetencji, którego zadaniem będzie wspieranie instytucji administracji publicznej w realizowaniu Programu Otwierania Danych Publicznych”.

  1. Kwestia wykorzystania danych publicznych

Popyt na dane publiczne może być wyższy, pod warunkiem że będzie się odpowiednio wspierać i animować ponowne wykorzystanie danych publicznych. Służyć temu powinny działania centrum kompetencji, połączone ze źródłem finansowania działań – np. w postaci konkursu grantowego.

  1. Materiały informacyjne i szkoleniowe

Postulujemy opublikowanie, w ramach centralnego repozytorium informacji publicznej, materiałów informacyjnych dotyczących standardów otwierania danych publicznych. Przykładowo, niezbędne jest przetłumaczenie na polski modelu 5 star open data, będącego kluczowym narzędziem standaryzacji procesu otwierania danych.