Warsztaty MAiC o przyszłości ITU

W ramach kontynuowania konsultacji dotyczących reformy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), w których braliśmy udział w sierpniu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało warsztaty poświęcone omówieniu projektu polskiego stanowiska w tej sprawie.

W porównaniu z pierwotną wersją stanowiska, w październikowej wersji znalazła się niepokojąca zmiana, stojąca w sprzeczności ze stanowiskiem większości uczestników wcześniejszych konsultacji:

„3. Rząd RP jest otwarty na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU o kwestie związane z Internetem dotyczące zarządzania nazwami domen, przydzielaniem numerów i adresów IP. W szczególności rząd jest otwarty na dyskusje związane z zapewnieniem większej demokratyzacji i transparentności w tym zakresie, w tym ograniczeniem ryzyka wpływania na zarządzanie Internetem przez pojedyncze państwa. Rząd RP nie popiera wprowadzenia w ramach ITR zapisów umożliwiających niektórym państwom ograniczanie swobód, praw podstawowych i wolności.”

Obecni podczas warsztatów przedstawiciele administracji usprawiedliwiają tę zmianę chęcią poprawy pozycji negocjacyjnej naszego kraju podczas grudniowych rozmów w Dubaju. Dodają jednocześnie, że Polska w tym zakresie przyjęła zupełnie inne stanowisko niż większość krajów członkowskich CEPT, jawnie sprzeciwiających się próbom kontrolowania Internetu przez organizację ITU.

Biorąc pod uwagę istotność problemu zarządzania siecią, zachęcamy polski rząd (i zrobiliśmy to również podczas warsztatów) do dyskutowania kwestii zarządzania internetem na innym forum, a podczas negocjacji poświęconych przyszłości ITR (międzynarodowych regulacji telekomunikacyjnych) – podobnie jak większość państw demokratycznych – sprzeciwić się próbom przejęcia kontroli nad internetem przez niepowołaną do tego agendę ONZ.

Centrum Cyfrowe, podobnie jak inne organizacje zajmujące się tematyką sieci, będzie brało udział w dalszych debatach na temat kształtu polskiego stanowiska. Kolejna faza oficjalnych konsultacji ma się zacząć po 1 listopada.