Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Poddziałanie 2.3.2.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II oś priorytetowa – E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w konkursie ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dniu 28.08.2015 r. (nr POPC.02.03.02-IP.01-00-001/15), realizowanego w partnerstwie z Zachętą – Narodową Galerią Sztuki.

1.1. Zamawiający

“Centrum Cyfrowe”, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa.

1.2. Zakres prac

Opracowanie studium wykonalności spełniającego kryteria zawarte w dokumencie pt. “Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, dostępnym na witrynie internetowej instytucji organizującej ww. konkurs: http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/nabor-wnioskow-popc-2-3-2/.

Studium wykonalności powinno zawierać co najmniej następujące rozdziały:

 1. Słownik stosowanych pojęć
 2. Wnioski z przeprowadzonych analiz – podsumowanie
 3. Charakterystyka projektu i logika interwencji
3.1. Tytuł projektu
3.2. Geneza i istota projektu
3.3. Lokalizacja projektu
3.4. Opis stanu obecnego
3.5. Cele projektu
3.6. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych
3.7. Wskaźniki rezultatu projektu
3.8. Wskaźniki produktu projektu
3.9. Realizacja zasad horyzontalnych UE
3.10. Analiza oddziaływania na środowisko
3.11. Komplementarność z innymi działaniami
3.12. Korzyści i oddziaływanie
 1. Analiza otoczenia projektu
4.1. Analiza otoczenia społeczno–gospodarczego
4.2. Odbiorcy projektu
4.3. Analiza SWOT
 1. Analiza wykonalności i analiza wariantów (rozwiązań alternatywnych)
5.1. Opis metody zastosowanej w analizie wariantów
5.2. Opis zidentyfikowanych wariantów (wraz z oceną ich wykonalności)
5.3. Porównanie wariantów
5.4. Podsumowanie analizy wariantów
 1. Analiza instytucjonalna
6.1. Dane wnioskodawcy i partnerów
6.2. Sposób wyboru partnerów w projekcie. Stosunki prawno-własnościowe między wnioskodawcą i partnerami
6.3 Doświadczenie stron projektu
 1. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia
7.1. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia
7.2. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu
7.3. Plan informacji i promocji projektu
 1. Analiza techniczna projektu
8.1. Opis techniczny projektu
8.2. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych w tym wymaganiami w zakresie interoperacyjności
8.3 Zgodność projektu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych
 1. Analiza popytu
 2. Analiza finansowa (w tym analiza trwałości finansowej)
 3. Analiza kosztów i korzyści
 4. Analiza wrażliwości
 5. Analiza ryzyka
 6. Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje

 

1.3. Termin wykonania

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w terminie do dnia 28 stycznia 2016 roku do godziny 11 lub wcześniejszym.

 

 1. Zobowiązania

2.1. Zobowiązania wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wskazanych w pkt 1.2 z należytą starannością, wymaganą przy świadczeniu tego rodzaju usług oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i tryb jej rozwiązania.

2.2. Zobowiązania zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wykonawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz pomocy w zakresie niezbędnym do wykonania usługi poprzez przekazanie stosownych danych, informacji i dokumentów oraz bezpośredni kontakt osób delegowanych odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz do dokonania płatności zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.

 

 1. Warunki udziału

3.1. Zespół

Do realizacji zadania Wykonawca przeznaczy zespół składający się z co najmniej z 2 osób: eksperta do spraw analiz i eksperta do spraw projektów, łącznie posiadających doświadczenie w zakresie przygotowania co najmniej 3 studiów wykonalności lub biznes planów dla projektów z dziedziny usług, edukacji, kultury lub cyfryzacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013 lub z perspektywy finansowej 2014-2020

3.2. Dokumenty

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

 • wypis z KRS lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument poświadczający formę prawną wykonawcy, jeśli dotyczy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na płatność warunkową po uzyskaniu dofinansowania w ramach POPC 2.3.2 (zgodnie z punktem 4),
 • Wykaz osób realizujących zamówienie wraz z ich oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu.

 

 1. Płatność za realizację zamówienia

Płatność za realizację zamówienia uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania w ramach POPC 2.3.2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach POPC 2.3.2 na realizację zamówienia. Płatność nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umożliwiającym dokonanie płatności ze środków dofinansowania.

 

 1. Kryteria wyboru oferty

Wybrana zostaje oferta, która uzyska najwiekszą liczbę punktów – wyższą od zera, obliczoną zgodnie z poniższymi kryteriami i przedstawionym algorytmem.

5.1. Kryteria oceny i wagi kryteriów

 • Wyrażenie zgody przez wykonawcę na płatność po otrzymaniu dofinansowania (warunek: tak w=1, nie w=0).
 • Cena (c) waga: 40%. Cenę wylicza się jako odniesienie ceny zaoferowanej przez danego wykonawcę do najniższej zaoferowanej ceny, to jest najniższa zaoferowana cena/cena zaoferowana przez danego wykonawcę.
 • Termin przedstawienia projektu studium (t) 30%. Termin jest liczony następująco:
  • t=100 punktów – najkrótszy zaoferowany termin,
  • t=75 punktów – drugi w kolejności zaoferowany termin,
  • t=50 punktów – trzeci w kolejności kolejny najkrótszy zaoferowany termin,
  • t=0 punktów – następne terminy.
 • Doświadczenie (d) 30%.
  • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 3 studiów wykonalności lub biznes planów, o których mowa  w punkcie 3.2. – d=50 punktów,
  • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 5 studiów wykonalności lub biznes planów, o których mowa  w punkcie 3.2.  d=75 punktów,
  • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji 7 i więcej studiów wykonalności lub biznes planów, o których mowa  w punkcie 3.2. – d=100 punktów.

5.2. Algortym liczenia punktacji

Liczba punktów= w*((100*cn/cw)*40%+t*30%+d*30%). cw- cena zaoferwana przez wykonawcę, cn – najniższa zaoferowana cena, t – termin zaproponowany przez wykonwcę, d – doświadczenie zespołu wykonawcy

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail emajdecka@centrumcyfrowe.pl do dnia 22 stycznia 2016 roku do godziny 7. Informacje o wyborze oferty zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

Autor zwycięskiej oferty jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oryginalne wersje dokumentów w ciągu dwóch dni od wyboru oferty, jeśli wymaga tego poprawny sposób uwierzytelnienia dokumentu.

Osobą do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Ewa Majdecka, telefon+48 533 951 925, email emajdecka@centrumcyfrowe.pl.

 

 1. Informacje dodatkowe

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane oferty nie powodują powstania wzajemnych zobowiązań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert, zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą który złożył jedyną ważną ofertę.