Shared Digital Europe

Zespół projektu: Natalia Mileszyk, Alek Tarkowski

Czas trwania: Październik 2018 - Kwiecień 2019

Obszary działań: Społeczny wymiar technologii, Rzecznictwo

Więcej: https://shared-digital.eu/

Wraz z Kennislandem i Commons Network postawiliśmy sobie ambitny cel – stworzenie nowej wizji tworzenia polityk cyfrowych w Unii Europejskiej. Przez pięć miesięcy pracowaliśmy nad opracowaniem wizji, która mogłaby zastąpić istniejącą ideę jednolitego rynku cyfrowego Komisji Europejskiej. Nasz pomysł na politykę cyfrową ma pomóc decydentom i interesariuszom w tworzeniu polityki cyfrowej mającej na celu kształtowanie bardziej sprawiedliwego i demokratycznego środowiska cyfrowego, w którym podstawowe wolności i prawa są chronione, gdzie silne instytucje publiczne działają w interesie wspólnym i gdzie ludzie mają głos w dyskusji w jaki sposób funkcjonuje ich środowisko cyfrowe. Naszą wizję nazwaliśmy Shared Digital Europe (raport podsumowujący dostępny jest tutaj).

Cyfryzacja społeczeństw w Europie doprowadziła do sytuacji, w której większość komunikacji, interakcji ludzi ze sobą i działań ekonomicznych odbywa się z użyciem danych i pośredników internetowych. Jakimi cechami powinna się charakteryzować ta cyfrowa przestrzeń interakcji?

Traktowanie jej wyłącznie w kategoriach rynkowych jest niedopuszczalne – bowiem transformacja cyfrowa dotyczy całości naszych społeczeństw. Nie możemy więc zgodzić się na to, by uznać, że reguły rządzące sferą cyfrową są definiowane przez dynamikę rynku. Społeczeństwo jest bowiem czymś więcej, niż interakcjami między graczami rynkowymi. Jesteśmy wszyscy obywatelami, a nie tylko użytkownikami czy konsumentami.

Dlatego nasza wizja shared Digital Europe opiera się dlatego na czterech założeniach:

  1. Musi być możliwe pełne uczestnictwo w życiu społecznym (online) bez konieczności rezygnacji z danych osobowych na rzecz podmiotów komercyjnych. Obejmuje to prawo do prywatności i potrzebę bardziej demokratycznych modeli zarządzania danymi i przejrzystości algorytmicznej.
  2. Zapewniając przestrzeń publiczną, internet umożliwia ludziom angażowanie się we wspólne działania i dzielenie się wiedzą, tworząc w ten sposób znaczną wartość ekonomiczną i społeczną – niezbędne jest uznanie tej wartości (commons).
  3. Decentralizacja naszej infrastruktury technologicznej zwiększy suwerenność technologiczną Europy poprzez zmniejszenie zależności od dostawców technologii spoza Europy. To także sposób na wzmocnienie naszych demokratycznych tradycji i różnorodności historycznej.
  4. Nasze instytucje publiczne są najlepiej przygotowane do zapewnienia szerokiego demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego w zarządzaniu naszą wiedzą, nauką i kulturą. Muszą być upoważnieni do świadczenia znaczących usług online i do zapewnienia społeczeństwu przestrzeni online, które są chronione przed praktykami nadzoru platform komercyjnych.