27-28 X | Konferencja “The Resilience of News Media. Data, Storytelling & Democracy”