Eksploracja tekstu i danych w badaniach naukowych – rozpoczynamy prace nad analizą ekonomiczną

Projekt FutureTDM ma na celu zidentyfikowanie barier, które na poziomie prawnym, politycznym i organizacyjnym stoją na drodze pełnego wykorzystania potencjału jaki daje eksploracja tekstu i danych (text and data mining, TDM). Efektem przeprowadzonych analiz będzie opracowanie rekomendacji na poziomie europejskim, które pozwolą na wypracowanie rozwiązań niwelujących te ograniczenia. 

Obszar analizy

We współpracy z międzynarodowym konsorcjum rozpoczęliśmy prace nad analizą ekonomiczną, której celem jest przyjrzenie się kwestii eksploracji tekstu i danych z perspektywy jej wpływu na rozwój innowacji i gospodarkę. W ramach prowadzonych przez nas działań skupimy się na przedsięwzięciach wykorzystujących techniki TDM w badaniach naukowych. Szczególnie ważne będzie dla nas oszacowanie, na ile automatyczna analiza danych i tekstu jest wykorzystywana w tzw. czystej nauce, a na ile wspiera rozwój technologii aplikacyjnych.

Będziemy analizować to jakiego rodzaju inwestycje są wymagane, aby naukowcy mogli stosować techniki TDM, jakiego rodzaju koszty generuje taka zmiana oraz jakiego rodzaju kompetencje są potrzebne, aby było to możliwe. Interesuje nas to, co musiałoby się zdarzyć, aby korzystanie z technologii TDM przez naukowców mogło stać się bardziej optymalne i skuteczne.

TDM i transfer wiedzy

Technologie eksploracji tekstu i danych wykorzystane w działaniach badawczo-rozwojowych mogą mieć znaczny wpływ na poziom innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki. Takie założenie odnosi się do kwestii transferu wiedzy (knowledge transfer) z szeroko rozumianego świata akademickiego do praktycznych zastosowań – przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu. W rezultacie transferu świat pozaakademicki (nie tylko biznes, ale tez administracja publiczna, czy organizacje pozarządowe) może korzystać z wiedzy i monetyzować wyniki badań opracowane w środowisku akademickim.

Techniki TDM są katalizatorem badań i w naturalny sposób ich rozwój i szersza implementacja ma potencjał znacznego przyspieszenia transferu wiedzy. Zglębiając te kwestie w szczególności skupimy się na badaniu tych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, które aktywnie angażują zarówno naukowców, organizacje społeczne jak i decydentów politycznych w proces zdobuwania nowej wiedzy (collaborative research). Współpraca tych środowisk z naszej perspektywy może mieć największe znaczenie w kwestii szybkiego wykorzystania badań do rozwoju i wdrażania innowacji w biznesie, co ma bezpośredni przełożenie na gospodarkę. Ostatnim i najbardziej ambitnym zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest próba oszacowania jaki jest obecny wpływ TDM na europejską gospodarkę.

Grupa badawcza

Projekt FutureTDM zakłada współpracę z bardzo szerokim gronem interesariuszy: naukowcami, producentami danych, wydawcami czy politykami. W ramach analizy ekonomicznej skupimy się przede wszystkim na rozmowach z naukowcami, którzy wykorzystują techniki TDM w ramach prowadzonych badań oraz ekspertami technologicznymi, którzy tworzą mechanizmy eksploracji wykorzystywane przez badaczy. Są to naszym zdaniem dwie grupy, których wiedza pomoże nam zmapować nie tylko bariery i wyzwania jakie wiążą się z wykorzystaniem technik TDM, ale także dobre praktyki i szanse czy trendy zastosowań technik TDM i ich wpływ na gospodarkę.

Jakie Twoim zdaniem polskie lub europejskie przykłady wykorzystania metod eksploracji tekstu i danych powinniśmy wziąć pod uwagę? W jakiej dziedzinie naukowej wykorzystanie TDM ma największy potencjał? Czekamy na wasze opinie i komentarze. Na blogu będziemy informować o postępach prac w projekcie.