Jakiej cyfrowej przyszłości Europy potrzebujemy? Nasze stanowisko

W odpowiedzi na konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji nt. projektu Komunikatu Komisji Europejskiej “Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, przedstawiliśmy nasze stanowisko w debacie o cyfrowej przyszłości Unii Europejskiej.

W swojej propozycji wizji “Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” Komisja Europejska, podobnie jak my w naszej wizji europejskiej polityki cyfrowej Shared Digital Europe, podkreśla, że kluczową kwestią transformacji cyfrowej Wspólnoty powinna być suwerenność technologiczna, którą KE rozumie jako integralną i odporną infrastrukturę, sieć i komunikację. Zdaniem KE, suwerenność wymaga rozwoju własnych umiejętności w kluczowych technologiach, a tym samym uniezależnienie się Europy od podmiotów zewnętrznych i działania w oparciu o własne zasady i wartości w dobie cyfrowej. Dodatkowo, co również podkreślamy od dawna, transformacja cyfrowa powinna służyć wszystkim, a więc nie tylko przedsiębiorcom, ale też obywatelom i, co bardzo ważne, środowisku. 

W odpowiedzi na konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji nt. projektu Komunikatu Komisji Europejskiej “Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy”, przedstawiliśmy nasze stanowisko w debacie o cyfrowej przyszłości Unii Europejskiej. Rząd Polski powinien mocno popierać wizję rozwoju cyfrowego Europy, w której kluczowy nie jest tylko rozwój gospodarczy, ale też społeczny wymiar technologii. Na poziomie deklaracji znajduje to urzeczywistnienie w projekcie Komunikatu Komisji Europejskiej, co bardzo nas cieszy – mając szczególnie w pamięci doświadczenia ze strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która była nastawiona głównie na wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego i perspektywę czysto gospodarczą.

brak
Tytuł: brak
public
Autor: Howard R. Hollem

Na kanwie naszej wizji strategii cyfrowej Shared Digital Europe chcemy zachęcić Rząd Polski, by w Europie stał się głosem wspierającym cyfrowy rozwój służący wszystkim, a także dbający o dobro wspólne. Zostanie to osiągnięte tylko poprzez wdrożenie następujących rekomendacji: 

  1. Musi być możliwe pełne uczestnictwo wszystkich grup społecznych w życiu społecznym (online) bez konieczności rezygnacji z danych osobowych na rzecz podmiotów komercyjnych. Obejmuje to prawo do prywatności i potrzebę bardziej demokratycznych modeli zarządzania danymi i przejrzystości algorytmicznej, szczególnie w kontekście zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Poprzez bardziej demokratyczne modele należy rozumieć takie, które umożliwiają również wykorzystywanie danych dla dobra wspólnego, a nie tylko rozwoju gospodarczego poszczególnych podmiotów.  
  2. Internet jest przestrzenią publiczną, która  umożliwia ludziom angażowanie się we wspólne działania i dzielenie się wiedzą, tworząc w ten sposób znaczną wartość ekonomiczną i społeczną. Niezbędne jest uznanie wartości społecznej tej przestrzeni oraz budowę i ochronę jej jako dobra wspólnego. Europa powinna w szczególności wspierać rozwój różnych poziomów infrastruktury o charakterze publicznym. 
  3. Decentralizacja naszej infrastruktury cyfrowej zwiększy suwerenność technologiczną Europy poprzez zmniejszenie zależności od dostawców spoza Europy. To także sposób na wzmocnienie naszych demokratycznych tradycji i różnorodności historycznej. Należy położyć nacisk na tworzenie alternatyw dla dominujących podmiotów w obszarach, które nie zostały jeszcze zmonopolizowane.
  4. Europejskie instytucje publiczne są najlepiej przygotowane do zapewnienia szerokiego demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego w zarządzaniu naszą wiedzą, nauką i kulturą. Muszą być one uprawnione do świadczenia znaczących usług online i do zapewnienia społeczeństwu przestrzeni online, które są chronione przed praktykami nadzoru platform komercyjnych.