Krótka wycieczka w świat danych finansowych organizacji pozarządowej, czyli co można wyczytać ze sprawozdania finansowego Centrum Cyfrowego

Rada Fundatorów Fundacji “Centrum Cyfrowe” przyjęła sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zarząd Fundacji. Dla głębiej zainteresowanych finansami organizacji przygotowaliśmy krótkie omówienie części finansowej sprawozdania z analizą kilku podstawowych wskaźników. Zapraszamy na krótką wycieczkę w świat danych finansowych organizacji pozarządowej.

„Woman working (…)” z kolekcji National Postal Museum, 1965, Fot. nieznany

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Fundacji “Centrum Cyfrowe” składa się z trzech obowiązkowych części, czyli bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Bilans prezentuje stan majątku Fundacji na dzień 31.12.2017 (Aktywa) oraz źródła finansowania tego majątku (Pasywa). Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym prezentuje przychody Fundacji oraz koszty ponoszone w związku z jej działalnością w roku 2017. Został przygotowany z wykorzystaniem wzoru stosowanego w latach poprzednich, dla zachowania ciągłości prezentowania danych w okresie wydzielania się organizacji ze struktury Fundacji Projekt: Polska.

Aktywa

Stan całości majątku Fundacji na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 105 670,00 zł, z czego ponad 52% to majątek trwały w postaci własności intelektualnej związanej z portalem Otwarte Zabytki. To istotny zasób organizacji, a dane, wiedza i umiejętności zgromadzone przy prowadzeniu portalu mogą być przekute na kolejne projekty realizujące cele statutowe Fundacji lub o wartości komercyjnej, pozwalające na zdobycie środków na realizację celów statutowych.

Jednocześnie wartość aktywów obrotowych, w tym przede wszystkim środków pieniężnych na rachunku bankowym, jest znacząco niższa niż na koniec roku 2016. Jest to wynik dynamicznego rozwoju organizacji w roku 2017, związanego z wydzielaniem się ze struktury Fundacji Projekt: Polska. Fundacja “Centrum Cyfrowe” przejęła zdecydowaną większość działań realizowanych do tej pory jako Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Pasywa

W 2017 roku kapitał podstawowy nie został zwiększony i pozostaje na poziomie funduszu założycielskiego.

Fundacja finansowała swoje działania przede wszystkim ze środków kapitału podstawowego oraz środków gromadzonych w trakcie działalności. Zaciągnięte zobowiązania krótkoterminowe w przeważającej ilości dotyczą zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, i wynikają z terminów płatności tych zobowiązań przypadających w kolejnym roku obrotowym.

Fundacja w 2017 roku nie zaciągała kredytów w celu finansowania działalności statutowej.

Relacje między strukturą majątku (aktywa) a strukturą kapitału (pasywa) pozwalają ocenić sytuację Fundacji jako stabilną – całość majątku trwałego pokrywana jest z kapitału własnego.

Płynność finansowa

Fundacja znajduje się w bezpiecznej sytuacji związanej z płynnością finansową, czyli dostępnością gotówki potrzebnej na zapłatę zobowiązań. Na koniec roku 2017 aktywa obrotowe, z których zdecydowaną większość stanowiły krótkoterminowe należności oraz środki zgromadzone na kontach bankowych, pozwalały w całości zapłacić bieżące zobowiązania (krótkoterminowe).

Rachunek zysków i strat

Zdecydowana większość przychodów Fundacji (ponad 95%) pochodziła z dotacji na realizację celów statutowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Koszty działalności operacyjnej pokryte zostały również ze środków zgromadzonych w poprzednich okresach działalności fundacji. Zdecydowana większość kosztów ponoszonych przez organizację to koszty wynagrodzeń pracowników (razem z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami z nimi związanymi) oraz koszty usług zewnętrznych. Taka struktura kosztów wynika z charakteru prowadzonej działalności, bazującej na wiedzy i umiejętnościach osób zatrudnionych w Fundacji oraz zewnętrznych kontrahentów.