Przejrzystość przepływów finansowych – 4 postulat dla kultury

Pobierz 4 postulat dla kultury

Pobierz wszystkie 6 postulatów dla kultury

Zwiększenie przejrzystości przepływów finansowych generujących wynagrodzenia twórców

postulat 4 poziomTechnologie umożliwiają lepsze zarządzanie przepływami finansowymi. Artyści i ich publiczność spodziewają się większej przejrzystości w obiegach kultury, w szczególności w pracy ważnych pośredników jakimi są organizacje zarządzania zbiorowego (OZZ).

Uzasadnienie

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) reprezentują twórców w egzekwowaniu ich praw do utworów, jakie stworzyli. Jak wskazujemy w raporcie „Polskie Organizacje Zarządzania Zbiorowego i ich dane finansowe”, sprawozdawczość OZZ nie daje jasnych odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ich zdrowia finansowego, ale i decyzji stojących za taką a nie inną wartością repartycji (przekazywania twórcom wynagrodzenia pobranego z rynku) w danym roku, wysokością kosztów obsługi tejże repartycji czy też co ważniejsze czasem jaki upływa od zebrania tantiem do przekazania ich twórcom.

Jeśli organizacje zbiorowego zarządzania chcą pozostać ważnym punktem odniesienia dla rekomercjalizującej się kultury i odpowiedzialnie zarządzać swoją reputacją, powinny modyfikować myślenie o swojej roli w ochronie praw autorskich. W czasach rozwoju mediów społecznościowych, elektronicznych usług płatniczych (w tym mikropłatności) znaczenie podmiotów, których głównym celem jest zbiorowe pobieranie inkaso będzie malała. Będzie to bowiem z czasem rola łatwa do zastąpienia z użyciem technologii.

Kluczowa dla przyszłości tych OZZ jest praca nad wytworzeniem przekonania społecznego, że wspieranie organizacji zbiorowego zarządu jest równoznaczne z wspieraniem twórczości jako takiej. Drogą do wytworzenia takiego przekonania jest zwiększenie transparentności przepływów znaczącego majątku jaki powierzany jest tym organizacjom. Takie możliwości stwarza im technologia, umożliwiająca też skuteczniejsze i dokładniejsze raportowanie od eksploatujących prawa autorskie.

Propozycja wdrożenia postulatu

Resort kultury powinien być gospodarzem procesu, który będzie miał na celu: i) zreformowanie systemu raportowania przepływów przez OZZ uwzględniającego specyfikę tych organizacji, ii) stworzenie systemu rozliczeń opartego o nowe technologie, który pozwoli OZZ skutecznie pozyskiwać inkaso z rynku z jednej strony, a z drugiej szybciej przekazywać wynagrodzenie twórcom.

System ten powinien zostać zaprojektowany przy udziale wszystkich zainteresowanych stron: OZZ, przedstawicieli podmiotów eksploatujących prawa autorskie ale także użytkowników końcowych. Powinien umożliwiać standaryzację systemu zliczania należności i przypisywania ich do konkretnych eksploatowanych utworów, a w rezultacie do konkretnych uprawnionych.

Wydaje się, że stworzenie takiego systemu powinno leżeć w obszarze samoregulacji sektora, ponieważ służy interesowi wszystkich jego uczestników. Jednak rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w prowadzeniu procesu pomiędzy różnymi interesariuszami jest niezwykle ważna, ponieważ pozwoli to na dyskusję na neutralnym gruncie i wypracowanie rozwiązań godzących potrzeby i interesy różnych stron.

 

Pobierz 4 postulat dla kultury

Pobierz 3 postulat dla kultury

Pobierz 2 postulat dla kultury

Pobierz 1 postulat dla kultury

Pobierz wszystkie 6 postulatów dla kultury