Tytuł: CC_ilustracja_I_2000x1500
ccby
Autor: Alicja Kobza

Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii

Prezentujemy badanie, które prowadziliśmy w kwietniu 2020 r., aby dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzą się nauczyciele w czasie edukacji zdalnej. Zapytaliśmy ich, jak radzą sobie z obsługą narzędzi cyfrowych i co stanowi dziś dla nich największe wyzwanie w nauczaniu.

To pierwsze tak duże badanie przeprowadzone w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Udział w nim wzięło prawie 1000 nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych z całej Polski pozwala nam to ocenić ich obecne potrzeby i pokazuje, jak powinniśmy wspierać system edukacji, by naprawdę pomóc szkołom w radzeniu sobie z edukacją zdalną.

Partnerami badania są Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z klasą.

CC_ilu_klasa1
Tytuł: CC_ilu_klasa1
ccby
Autor: Alicja Kobza

Raport z badań

Realizacja edukacji w trybie zdalnym to dla większości nauczycieli wielkie wyzwanie, do którego nie byli wcześniej przygotowani. To proces, który aby przebiegać sprawnie, wymagałby olbrzymich nakładów środków i pracy. To konieczność zapewnienia nauczycielom i uczniom równego dostępu do sprzętu i łącza internetowego, wzmożony monitoring uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami.
To również wymóg opracowania nowej metodyki nauczania, przystosowanej do nauki zdalnej i wiążących się z nią ograniczeń. To wzięcie pod uwagę aspektów prawnych, takich jak kwestie bezpieczeństwa w sieci czy udostępnianie wizerunku podczas lekcji online. To wreszcie konieczność zapewnienia niezbędnego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli i uczniów, dla których w wyniku pandemii proces nauki stał się wysoce traumatycznym i stresogennym doświadczeniem.

– Przed wybuchem pandemii 85,4% badanych nauczycieli nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń z nauczaniem zdalnym, mimo to 48% nie ma trudności z obsługą narzędzi cyfrowych;
36% nauczycieli wskazuje braki sprzętowe uczniów jako jeden z głównych problemów ze edukacją zdalną;
– Dla niektórych nauczycieli problematyczne okazują się często wzajemnie sprzeczne oczekiwania rodziców. Jednego dnia potrafię odebrać kilka telefonów od rodziców bardzo zadowolonych, z podziękowaniami i od rodziców wściekłych za dokładnie te same rzeczy – mówi jedna z nauczycielek;
Dzieci po tym miesiącu już bardzo źle znoszą izolację – zaznaczają nauczyciele. Zwolnienia z obowiązku realizowania podstawy programowej – to dałoby możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb różnych uczniów w tej obciążającej (również ich) sytuacji psychicznej;
– Pojawiają się niestety głosy, że być może cały przerobiony właśnie wysiłkiem nauczycieli program… trzeba będzie powtórzyć.

Zobacz prezentację raportu

Przeczytaj raport z badania

Metodologia badania

Badanie było realizowane od 1.04 do 17.04.2020. W procesie badawczym zastosowano triangulację metodologiczną

  1. Badanie ilościowe (ankieta online z pytaniami otwartymi)
  2. Analiza materiału ilościowego i jakościowego (odpowiedzi na pytania otwarte, wybór obszarów do pogłębienia w badaniu jakościowym)
  3. Badanie jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione – IDI)

Badanie ilościowe przeprowadzone było na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej nauczycieli szkół podstawowych – państwowych, społecznych i prywatnych n=984.

W badaniu jakościowym zastosowano dobór celowy próby na podstawie zidentyfikowanych w procesie analizy materiału ilościowego problemów do pogłębienia. Badani zróżnicowani byli pod względem miejsca zamieszkania, wielkości i typu szkoły, nauczania 1-3, 4-8 i 1-8 oraz stażu nauczania. Przeprowadzono 10 IDI.

Zespół

Realizacja badania i opracowanie raportu: Anna Buchner, Marta Majchrzak, Maria Wierzbicka

Kierowniczka badania: Magdalena Biernat

Współpraca: Aleksandra Czetwertyńska, Aleksandra Janus, Aleksander Tarkowski, Magdalena Gołębiewska, Karolina Szczepaniak, Katarzyna Werner, Agata Łuczyńska, Magdalena Fac-Skhirtladze

Opracowanie grafik: Alicja Kobza

Licencja

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.

CC_ilu_copyrights1
Tytuł: CC_ilu_copyrights1
ccby
Autor: Alicja Kobza

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Na przestrzeni sierpnia i października 2020 przeprowadziliśmy w Centrum Cyfrowym drugą edycję badania, w której kontynuujemy i poszerzamy wątki wynikłe z edycji wiosennej.

Kontynuując badania chcieliśmy dowiedzieć się, co zmieniło się w polskiej szkole od czasu pierwszego lockdownu, jakie wsparcie otrzymali nauczyciele, jakie kompetencje zdobyli, jak poradził sobie w ich opinii system edukacji.

W drugiej edycji rozszerzyliśmy próbę badanych, włączając do badania oprócz nauczycieli szkół podstawowych, również nauczycieli szkół średnich i branżowych. W nowej edycji wzięło udział w sumie ponad 700 nauczycieli i nauczycielek.

Badanie było realizowane w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacją Szkoła z Klasą.

Kontakt

W przypadku pytań, sugestii i propozycji prosimy o kontakt z kierowniczką badania Magdaleną Biernat mbiernat@centrumcyfrowe.pl

Remote education during COVID-19 pandemic

We asked almost 1,000 teachers how remote education looks like during the pandemic.

Centrum Cyfrowe Foundation has long-standing experience supporting teachers in creating and using online materials and educational tools.
Together with our partners – the Center for Citizenship Education (Centrum Edukacji Obywatelskiej) and the School with class (Szkoła z klasą) – we developed a study to identify the problems teachers face during distance education. We asked them how they handle digital tools and what is the greatest challenge for them today in teaching.

This is the first such large study conducted during the COVID-19 pandemic in Poland. Almost 1,000 primary school teachers from all over Poland took part – this allowed us to assess their current needs and show how we should support the education system to really help schools cope with distance education. In addition to the survey, we also conducted in-depth interviews – we present teachers’ statements in the report.

• Before the outbreak of the pandemic, 85.4% of the surveyed teachers did not have any previous experience with distance learning, although 48% have no difficulties using digital tools;
36% of teachers indicate the lack of equipment in students as one of the key problems with distance education;
• For some teachers, parents’ conflicting expectations are often problematic. According to one surveyed teacher: The very same day I can answer a few calls from very satisfied and thankful parents, while other parents are angry with exactly the same issues;
Teachers point out that children started to suffer badly from isolation already after the first month. Exemptions from the obligation to follow the core curriculum would give teachers the opportunity to be flexible and adapt to the needs of various students in this aggravating situation (also, mentally);
• Unfortunately, some voices were raised that perhaps the entire curriculum – just covered by the common effort of the teachers – will have to be revised.

Download the report
DOWNLOAD

Supported by the William and Flora Hewlett Foundation

Supported by Open Education Policy Forum