Jak wpływamy na kształt polityki oświatowej?

Sygnalizujemy wśród decydentów potrzebę reformy prawa w kierunku nadawania otwartości większego priorytetu. Włączamy się w działania rzecznicze, promując taki model polityki oświatowej, który pozwala na pełne otwarcie publicznie finansowanych zasobów edukacyjnych oraz ich digitalizację i darmowe, powszechne udostępnianie na wolnych licencjach Creative Commons. Ta idea jest zgodna z długookresowymi priorytetami Unii Europejskiej i raz już obranym przez Polskę kursem, który znalazł swój wyraz w realizacji innowacyjnego w skali światowej programu „Cyfrowa Szkoła”.

Ustawa o systemie oświaty i otwarte licencjonowanie

W ramach kampanii „Uwolnij cyfrową edukację” opracowaliśmy projekt zmian w Ustawie o systemie oświaty, w którym proponujemy dwa kluczowe założenia zmian dotyczących zasobów edukacyjnych.

Po pierwsze, proponujemy aby wszelkie materiały edukacyjne, których stworzenie zostało sfinansowane ze środków publicznych przez Ministerstwo Edukacji i instytucje mu podległe, były obowiązkowo publikowane na otwartej licencji – pozwalającej na ich legalne, bezpłatne i swobodne wykorzystanie oraz modyfikację i dalsze rozpowszechnianie.

Po drugie, postulujemy, żeby publikacja ta miała miejsce w centralnym repozytorium edukacyjnym za pośrednictwem ogólnodostępnej platformy internetowej.

W stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących, nie przewidzieliśmy zmian, ani w zakresie definicji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (art. 3 ustawy), ani w zakresie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Proponowane zmiany nie wymagają też nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Proces powstawania projektu prowadziliśmy z uwzględnieniem jak najlepszych praktyk w tym zakresie oraz przy uwzględnieniu uwag zebranych podczas szerokich konsultacji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu oraz jego uzasadnieniem.

1. Projekt zmian w Ustawie o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem

2. Uwagi zgłaszane podczas konsultacji wraz z odpowiedzią Centrum Cyfrowego

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa, kontakt@centrumcyfrowe.pl

Centrum Cyfrowe jest częścią Fundacji Projekt: Polska.

Projekt Polska

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo