Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej

brak
Tytuł: brak
public
Autor: Marjory Collins

Alek Tarkowski, Ewa Majdecka, Zofia Penza-Gabler, Marta Sienkiewicz, Grzegorz D. Stunża

2018

Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie przeglądu strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w tych państwach, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie. Elementem ekspertyzy jest rekomendacja działań, które należy podjąć w Polsce w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nasz raport obejmuje:

  • podsumowanie kierunków przyjmowanych przez wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Polski) w swoich działaniach strategicznych w obszarze kompetencji cyfrowych;
  • podsumowanie skutecznych działań dla rozwoju kompetencji cyfrowych w państwach, w których nastąpił w ostatnich latach znaczny wzrost wskaźników mierzących poziom rozwoju kompetencji cyfrowych: Belgii, Czechach, Estonii, Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii;
  • rekomendacje działań, które należy podjąć w Polsce, sformułowane w oparciu o przeprowadzone analizy i doświadczenia państw będących ich przedmiotem.Ekspertyza została zrealizowana w oparciu o badania typu desk research połączone z indywidualnymi wywiadami z przedstawicielami sześciu wybranych państw.

Na potrzeby analizy wyróżniliśmy cztery kluczowe obszary strategii rozwoju kompetencji cyfrowych:

  • Edukacja szkolna
  • Edukacja dorosłych –rynek pracy oraz uczenie się przez całe życie
  • Talent cyfrowy –specjaliści IT i zaawansowane kompetencje
  • E-integracja

W raporcie przedstawiamy kontekst realizacji strategii, obejmujący m.in. wyzwania związane z ewaluacją działań i strategii, zmieniający się kontekst -w szczególności na skutek zmiany technologicznej oraz ogólne trendy dotyczące formułowanych strategii. Przedstawiamy też ramy określone na poziomie europejskim przez Unię Europejską. Naszą główną rekomendacją jest wypracowanie systemowego podejścia do rozwoju kompetencji cyfrowych, które to jest kluczowym czynnikiem zapewniającym wzrost kompetencji w analizowanych państwach. Przedstawiamy również bardziej szczegółowe rekomendacje dla każdego z czterech obszarów kluczowych.

Raport jest dostępny tutaj.

Raport powstał na zamówienie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

FE_poziom_pl
Tytuł: FE_poziom_pl