Przez całe nasze życie – obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – uczestniczymy w mniej lub bardziej formalnych procesach edukacyjnych. Wciąż się uczymy, a dostęp do wiedzy stał się podstawową potrzebą współczesnego człowieka.

Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, w których technologia pozwala na swobodny przepływ informacji, ułatwia komunikację, likwidując bariery (np. językowe). Wiedza nigdy jeszcze nie była tak dostępna. W każdym razie w teorii.
W praktyce na drodze do wolności i otwartości uczenia się stoją m. in. niedostosowany systemy edukacji i archaiczna filozofia uczenia, trudne do zrozumienia prawo autorskie, bariery technologiczne wynikające z niedofinansowania sektora, a wreszcie niska świadomość nauczycieli, uczniów i użytkowników internetu dotycząca możliwości nowych technologii, wolnych licencji i wyjątku edukacyjnego.

Podstawową wartością otwartej edukacji jest współpraca. To od niej zależy, czy nauczyciel lub twórca materiałów będzie miał wsparcie w swoich działaniach, czy uczeń będzie się czuł ważną częścią systemu. Czy edukacja będzie dostępna dla wszystkich niezależnie od możliwości ekonomicznych czy dysfunkcji. Od chęci współpracy zależy, czy w edukację będą mogli zaangażować się również rodzice, środowisko lokalne, eksperci.

Jedną z ważnych dróg dojścia do otwartości w edukacji jest stwarzanie przestrzeni dla otwartych zasobów edukacyjnych.

Otwarte zasoby edukacyjne to wszystkie materiały edukacyjne dostępne swobodnie i za darmo z możliwością ich dalszego dowolnego modyfikowania i wykorzystania. Otwieranie coraz większej liczby zasobów edukacyjnych i darmowe ich udostępnienia w formie cyfrowej stanowi odpowiedź na wiele potrzeb powyższych grup, przynosząc im konkretne korzyści.

Współczesna edukacja stara się stopniowo rezygnować z modelu, w którym nauczyciel dysponuje bezwzględnym autorytetem, na rzecz budowania w uczniach autonomii i odpowiedzialności za swoją naukę, poczucie sprawstwa i podmiotowości.

Pomocne w tych działaniach są technologie informacyjno-komunikacyjne, jako jedne z kluczowych czynników zmiany. Niezbędna są do tego kompetencje nauczycieli i infrastruktura technologiczna, choć równie ważnym elementem tej koncepcji jest założenie otwartości zasobów edukacyjnych. Uznanie otwartości jako fundamentalnej zasady przyświecającej szkole jest bowiem niezbędne, również po to, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Otwartość edukacji zmienia praktyki edukacyjne, stawiając ucznia w centrum, koncentrując się na współpracy, indywidualizacji i personalizacji kształcenia, umożliwiając również uczniowi tworzenie własnej ścieżki rozwoju i własnych zasobów edukacyjnych. Oczywiście sama otwartość zasobów nie zapewni tych zmian bezwarunkowo, musi bowiem iść w parze z podnoszeniem kompetencji użytkowników, z zapewnianiem odpowiedniego dostępu do treści oraz dobrej atmosfery i ogólnospołecznej akceptacji dla otwartości tworzenia i wolności dzielenia się, uczenia od siebie, uważnej obserwacji rzeczywistości.

Z tego względu założyliśmy Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd”. Jest to przestrzeń, w której nauczyciele mogą swobodnie wymieniać się wiedzą i umiejętnościami, zdobywają wspólnie doświadczenie, poznają ludzi, którzy mogą im pomóc wprowadzić zmianę w uczeniu.
Ponieważ wierzymy, że otwarta edukacja dotyczy wszystkich, chcemy promować tworzenie i upowszechnianie otwartych, cyfrowych materiałów edukacyjnych w środowisku ekspertów i organizacji pozarządowych. Jesteśmy członkiem Koalicji Otwartej Edukacji, angażujemy się w procesy konsultacyjne przy tworzeniu prawa, staramy się wpływać na opinię publiczną poprzez publikowanie stanowisk, analiz i uczestniczenie w konferencjach i warsztatach na całym świecie.

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowego.
Creative Commons License

Fundacja Centrum Cyfrowe
ul. Chmielna 24/2,
00-020 Warszawa
kontakt@centrumcyfrowe.pl

Nasi partnerzy

 

Należymy do:
logo koalicji otwartej edukacji  Member of The Internet Defense League
logo koalicji Copyright For Creativity       logo koalicji stowarzyszenia communiaofop_logo