Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #5

W wielu krajach prace nad implementacją dyrektywy prawnoautorskiej bardzo przyspieszyły.

W zeszłym miesiącu w ramach stowarzyszenie COMMUNIA zorganizowaliśmy pierwszą edycję webinariów dotyczących implementacji dyrektywy prawnoautorskiej, których celem było wyjaśnienie różnych przepisów i zaprezentowanie propozycji, jak powinna wyglądać implementacja dyrektywy do prawa krajowego z uwzględnieniem perspektywy praw użytkowników. Udostępniliśmy już prezentacje i nagrania wideo z tych spotkań – mamy nadzieję, że będą dla Was ciekawe. 

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie tego, co nowego wydarzyło się w ostatnich tygodniach w krajach członkowskich.

Droga
Tytuł: Droga
ccbysa
Autor: Kuster & Wildhaber Photography

Implementacja: pierwsze kroki

NIEMCY

Niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt implementacji art. 17 nowej dyrektywy o prawach autorskich. Propozycja ta może stanowić przykład dla innych państw członkowskich, jak wprowadzić w życie zabezpieczenia praw użytkownika zawarte w artykule 17 - zachęcamy do zapoznania się  ze szczegółową analizą, którą opublikowaliśmy na blogu Stowarzyszenia Communia. Gwarancje te można podsumować następująco: 
  • Ułatwienie platformom przestrzegania obowiązku „dołożenia wszelkich starań” w procesie uzyskania zezwolenia na publikowanie plików zamieszczanych przez ich użytkowników;
  • Wprowadzenie nowego wyjątku obejmującego drobne zastosowania (de minimis) treści chronionych prawem autorskim, który działa jako mechanizm awaryjny w przypadku braku zezwolenia autora/posiadacza praw autorskich;
  • Umożliwienie użytkownikom zapobieganie blokowaniu/usuwaniu treści poprzez wcześniejsze zgłaszanie legalnych zastosowań;
  • Zezwolenie na nie blokowanie treści zgodnych z prawem do czasu weryfikacji przez człowieka odpowiedzialnego za monitorowanie treści (a nie algorytm) i wstrzymanie odpowiedzialności platform do czasu podjęcia decyzji;
  • Sankcjonowanie nadużyć prawa dotyczącego filtrowania treści przez platformy, posiadaczy praw autorskich i użytkowników.
Zorganizowaliśmy webinarium na ten temat, które możesz obejrzeć tutaj. Była posłanka do Parlamentu Europejskiego Julia Reda opublikowała dwuczęściowy komentarz na ten temat na blogu Kluwer Copyright Blog, który zawiera omówienie mocnych i słabych stron propozycji (część 1, część 2). 

FRANCJA

Na początku lipca dowiedzieliśmy się, że rząd francuski będzie starał się uchwalić implementację art. 17 dekretem administracyjnym, jako część ustawy wdrażającej różne dyrektywy UE (ustawa Ddadue), aby przyspieszyć jej przyjęcie (i uniknąć merytorycznej dyskusji w Parlamencie). 8 lipca we francuskim Senacie odbyło się pierwsze czytanie ustawy Ddadue, a proponowana nowelizacja nadająca rządowi uprawnienia do implementacji przepisów dyrektywy o prawie autorskim w drodze zarządzenia (poprawka 23) została jednogłośnie przyjęta.  Przepisy implementujące art. 2–6 i 17–23 dyrektywy o prawie autorskim będą musiały zostać wydane w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia ustawy, a przepisy dotyczące pozostałych przepisów - w ciągu 12 miesięcy. Zgromadzenie Narodowe nadal musi zatwierdzić ustawę Ddadue - ustawa została przekazana do ostatecznego głosowania. 

WĘGRY

Na Węgrzech wykorzystano epidemię COVID-19 jako uzasadnienie przyśpieszenia implementacji części dyrektywy o prawach autorskich. W tym przypadku przepis, który został wdrożony dekretem administracyjnym, implementuje dozwolony użytek dotyczący edukacji w art. 5. Modyfikacje istniejącego węgierskiego dozwolonego użytku edukacyjnego zostały wprowadzone dekretem nadzwyczajnym z dnia 16 kwietnia. Nowy dozwolony użytek zezwala na zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie oraz adaptację utworów objętych ochroną prawnoautorską do celów edukacji cyfrowej i zdalnej. Ustawa wymaga uprzedniej zgody tylko wtedy, gdy adaptowane dzieło jest wykorzystywane do celów innych niż edukacja cyfrowa lub zdalna. Polecamy komentarza Paula Kellera na ten temat.  Ponadto w zeszłym miesiącu węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Węgierski Urząd ds. Własności Intelektualnej  opublikowały wniosek konsultacyjny w sprawie implementacji całej dyrektywy o prawach autorskich do prawa węgierskiego. 

HOLANDIA

W Holandii projekt dotyczący ustawy implementującej nową dyrektywę o prawie autorskim został przedstawiony parlamentowi 11 maja. Holandia była jednym ze zdecydowanych przeciwników art. 17 podczas dyskusji na szczeblu europejskim, jednak krajowa propozycja implementacyjna nie uwzględnia kluczowych przepisów dyrektywy które mają na celu ochronę praw użytkowników. Teraz to od parlamentu holenderskiego należy zmiana prawa, aby zapewnić, że spełnia ono wymogi dyrektywy i chroni wolność wypowiedzi przed nadmiernym blokowaniem powodowanym przez automatyczne filtry.

Warto również wiedzieć

Nowości w sprawie dialogu interesariuszy dotyczącego art. 17

Komisja Europejska poinformowała uczestników dialogu interesariuszy dotyczącego art. 17, że zgodnie z zapowiedzią zwróci się wkrótce o opinię na temat „wstępnych przemyśleń” Komisji dotyczących wytycznych będących przedmiotem dialogu. Komisja kończy prace nad dokumentem konsultacyjnym i ma nadzieję udostępnić go zainteresowanym stronom przed końcem lipca.

Plan działania Komisji Europejskiej dotyczący własności intelektualnej

Komisja Europejska opublikowała plan działania (road map) dotyczący własności intelektualnej.  Uwagi do dokumentu można składać do 14 sierpnia 2020 r. Celem planu działania w zakresie własności intelektualnej jest „zapewnienie, aby UE posiadała dobrze dostosowane i nowoczesne polityki w zakresie praw własności intelektualnej, które przyczynią się do konkurencyjności gospodarki UE oraz ułatwią transformację cyfrową i zieloną z korzyścią dla całego społeczeństwa UE ”.

Konsultacje społeczne KE w sprawie cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

Komisja rozpoczęła również konsultacje społeczne w sprawie dostępu cyfrowego do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Termin przekazania odpowiedzi w procesie konsultacji upływa 14 września 2020 r. Zebrane opinie zostaną uwzględnione w ewentualnej rewizji zalecenia z 2011 r. w sprawie digitalizacji dorobku kulturowego i ochrony zasobów cyfrowych. Celem Komisji jest zaproponowanie bardziej odpowiedniego instrumentu politycznego wspierającego cyfrową transformację dziedzictwa kulturowego.

Brompton Bicycle, C-833/18

Trybunał Sprawiedliwości wydał kolejne orzeczenie, które przyczyniło się do debaty „Kiedy powstaje ochrona praw autorskich?”. Eleonora Rosati omówiła na blogu IPKitten ten wyrok, zgodnie z którym funkcjonalny kształt może być chroniony prawem autorskim, o ile jest oryginalny.

Francja: Google odwołuje się od decyzji francuskiego organu ds. konkurencji w sprawie nowego prawa pokrewnego wydawców prasowych 

Firma Google zdecydowała się odwołać od decyzji francuskiego organu ds. konkurencji z początku tego roku, który nałożył na nią środki tymczasowe. Środki te zobowiązują Google do podjęcia w dobrej wierze negocjacji z wydawcami prasy i agencjami informacyjnymi w zakresie nowego prawa pokrewnego wydawców prasowych, ale także uniemożliwiają im zmianę rankingu, indeksacji i prezentacji treści przed podjęciem przez Urząd ostatecznej decyzji. Według POLITICO, Google chce większej jasności co do tego ostatniego, ponieważ uważa, że uniemożliwia mu to ulepszanie ich wyszukiwarki, nawet jeśli byłoby to korzystne dla wydawców.  

Poprzednie biuletyny

Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #1  Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #2 Prawo autorskie w budowie – implementacja dyrektywy #3 Prawo autorskie w budowie - implementacja dyrektywy #4